• PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

     Z przedmiotu

     Podstawy hotelarstwa.

     ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZOZOWIE

      

     Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) zostały opracowane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, będących integralną częścią Statutu Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

     • Podstawa prawna.
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 22a ust. 2.
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).
     • Założenia ogólne Przedmiotowych Zasad Oceniania.
     • Przedmiotowe Zasady Oceniania określają:
     • wymagania edukacyjne z uwzględnieniem dwóch poziomów: podstawowego i ponadpodstawowego,
     • formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
     • szczegółowe zasady oceniania,
     • Ocenianie przedmiotowe ma na celu:
     • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,
     • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
     • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
     • dostarczenie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia,
     • uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy i wdrażanie do samokontroli.
     • Ocenianie przedmiotowe pełni funkcję:
     • diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określania jego potrzeb indywidualnych),
     • klasyfikacyjną (różnicowanie i uporządkowanie uczniów zgodnie z pewną skalą i za pomocą umownego znaku).
     • Przedmiotem oceny jest:
     • zakres opanowania wiadomości,
     • rozumienie materiału naukowego,
     • umiejętność stosowania wiedzy,
     • umiejętność przekazywania wiedzy,
     • wykonanie zadania praktycznego,
     • poziom kompetencji społecznych.
     • Obszary aktywności ucznia, które podlegać będą ocenie.
     • Wiedza:
     • znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień zawodowych przewidzianych w programie nauczania,
     • zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych na lekcji i w trakcie nauki własnej,
     • uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach.

      

     • Umiejętności:
     • posługiwanie się wiadomościami według podanych wzorów,
     • prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem,
     • prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią a praktyką i stosowanie w rozwiązaniu zadań,
     • formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny sposób,
     • ocenianie, wartościowanie i wnioskowanie,
     • poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podręczniki, plansze, słowniki, rysunki, schematy),
     • wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
     • Postawy i kompetencje społeczne:
     • samodzielność i aktywność na lekcji,
     • pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem,
     • współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna,
     • obecność i przygotowanie do lekcji, gotowość do podjęcia nauki lub pracy,
     • prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań,
     • samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza,
     • kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu,
     • umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki/pracy, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
     • dokładność, rzetelność, systematyczność, wiara we własne siły,
     • asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenie negocjacji.
     • Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
     • Przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań.

     Poziom

     Kategoria

     Stopień wymagań

     wiadomości

     Zapamiętanie wiadomości

     Wymagania konieczne (K)

     Zrozumienie wiadomości

     Wymagania podstawowe (P)

     umiejętności

     Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

     Wymagania rozszerzające (R)

     Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

     Wymagania dopełniające (D)

     Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

     • Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

     Stopień wymagań

     Zakres celów

     Konkretne określenia (czasowniki operacyjne)

     K

     Znajomość pojęć, terminów, faktów, prawd, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

     Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

     Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

     Nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć, wskazać.

     P

     Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

     Wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować.

     R

     Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

     Rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, narysować, określić, skonstruować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić.

     D

     Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

     Udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować.

     • Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące stopnie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne obowiązujące przy ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej.

     Stopień wymagań

     Ocena

     Podstawowy

     Ponadpodstawowy

     Konieczne

     Podstawowe

     Rozszerzające

     Dopełniające

     -

     -

     -

     -

     niedostateczny (1)

     +

     -

     -

     -

     dopuszczający (2)

     +

     +

     -

     -

     dostateczny (3)

     +

     +

     +

     -

     dobry

     (4)

     +

     +

     +

     +

     bardzo dobry (5)

     Wymagania wykraczające

     celujący (6)

     • Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie.
     • Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych (K), wykazuje brak zrozumienia i niewystarczające opanowanie wiedzy, w odpowiedziach popełnia bardzo liczne błędy, sposób odpowiadania nieprawidłowy lub w ogóle brak odpowiedzi.
     • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne (K), które obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu, ucznia cechują braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym, bardzo słaba znajomość materiału, brak zrozumienia i niewystarczające opanowanie wiedzy, popełnia liczne błędy, odpowiedzi udziela jedynie przy pomocy pytań naprowadzających.
     • Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe (P), które obejmują wiadomości najważniejsze w edukacji, proste, łatwe do opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane w programie, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym podstawę programową, ucznia cechuje opanowanie podstawowego materiału programowego, zrozumienie większości materiału, opanowanie zasadniczych treści wiedzy, popełnia drobne błędy w treści i języku, udziela odpowiedzi częściowo błędnych.
     • Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające (R), które obejmują wiadomości i umiejętności mniej przystępne, bardziej złożone, o szerszym zakresie wiadomości, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej edukacji, umiejętności umożliwiające stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych według przykładów znanych z lekcji i podręcznika, ucznia cechuje opanowanie całego wymaganego materiału programowego, poprawne zrozumienie i dokładne opanowanie wiedzy, popełnia nieznaczne błędy językowe, odpowiada bez trudności.
     • Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające (D), które obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, ucznia cechuje opanowanie wiedzy znacznie wykraczającej poza materiał programowy, poprawne zrozumienie i dokładne opanowanie wiedzy, nie popełnia błędów językowych, udziela odpowiedzi prawidłowych, rozumnych i pełnych.
     • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające (W), samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania znacznie wykraczające poza program nauczania, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów wojewódzkich i krajowych.
     • Szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego.
     • Każdy nauczyciel określa wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
     • Oceny wystawione przez nauczyciela przedmiotu są jawne.
     • Nie można stawiać więcej niż jedną ocenę za jeden sprawdzian, odpowiedź, bądź inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.
     • Nie można odpytywać z materiału, który nie został omówiony przez nauczyciela, bądź nie był polecony do samodzielnego opracowania.
     • Minimalna ilość ocen cząstkowych, które są niezbędne do ustalenia oceny semestralnej lub rocznej jest równa tygodniowej liczbie godzin z przedmiotu + 1.
     • Nie zadaje się prac domowych na okres dłuższych przerw w nauce, zwalnia się uczniów z odpytywania i sprawdzianów pisemnych w dniach następujących po przerwach po 1 listopada, 11 listopada, 3 maja, po przerwach świątecznych i feriach zimowych.
     • Ocenę roczną wystawia się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu całego roku.
     • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
     • W klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym nauczyciele stosują średnią ważoną.
     • Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, a znak „–” zmniejsza wartość oceny o 0,25.
     • Średnią ważoną zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku a ocenę podwyższamy, gdy wynik po przecinku wynosi 0,55.
     • Oceny wystawiane na podstawie średniej ważonej przedstawia poniższa tabela:

     Ocena

     Zakres wartości

     celujący

     5,55 – 6,00

     bardzo dobry

     4,55 – 5,54

     dobry

     3,55 – 4,54

     dostateczny

     2,55 – 3,54

     dopuszczający

     1,55 – 2,54

     niedostateczny

     0 – 1,54

     • Udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z przedmiotów gastronomicznych mogą spowodować podwyższenie oceny rocznej. Za udział w etapie szkolnym i zakwalifikowanie się do etapu międzyszkolnego uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „5” z przedmiotu. Za udział w etapie międzyszkolnym uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „6” oraz podwyższenie oceny końcowej o jeden stopień. Za udział w etapie centralnym uczeń otrzymuje ocenę końcową celujący.
     • Ocenę końcową wystawia się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu roku. W klasie programowo najwyższej, ocena końcowa jest oceną ostateczną (nie jest średnią z kilku lat).
     • Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu – zawarte są w Statucie Technikum Nr 1.
     • Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali ocen:

     Zapis literowy

     Zapis cyfrowy

     celujący

     6

     bardzo dobry

     5

     dobry

     4

     dostateczny

     3

     dopuszczający

     2

     niedostateczny

     1

     Dopuszcza się stosowanie zapisów np. „+ 4” lub „– 4” do ocen cząstkowych ( 5, 4, 3, 2 ) oraz zapisu „+ 1” i „– 6”.

     • Oceny śródroczne i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej wagi ocen:

     Formy pracy

     Waga

     Sprawdzian z całego działu

     3

     Kartkówka z określonego zakresu tematycznego

     2

     Kartkówka z 3 ostatnich lekcji

     1

     Odpowiedź  ustna

     1

     Konkurs przedmiotowy etap szkolny i okręgowy

     2

     Konkurs przedmiotowy finał, tytuł laureata

     3

     Prezentacje, referaty wygłoszone osobiście

     1

     Prezentacje, referaty pisemne

     1

     • Zasady sprawdzania wiadomości, osiągnięć i postępów uczniów.
     • Nauczyciele stosują różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
     • formy ustne (odpowiedzi – dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, referat),
     • formy pisemne (sprawdzian, kartkówka, zadanie domowe),
     • zadania praktyczne,
     • przygotowanie ucznia do lekcji (zeszyt, podręcznik, strój, teksty źródłowe, itp.),
     • aktywność na zajęciach.
     • Ustne sprawdzanie wiadomości obejmuje:
     • materiał bieżący z zakresu 3 ostatnich tematów; zapis ten nie dotyczy ucznia z dużą liczbą opuszczonych godzin z danego przedmiotu (bez względu na przyczynę absencji) – nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia z większej partii materiału;
     • materiał powtórzeniowy, którego zakres został ustalony wcześniej przez nauczyciela.
     • Pisemne sprawdzanie wiadomości w formie sprawdzianu, odbywa się wg następujących zasad:
     • obejmuje większą partię materiału (maksymalnie z ostatnich dwóch miesięcy) lub zakres wiedzy i umiejętności koniecznych w całym cyklu kształcenia,
     • czas trwania sprawdzianu do 1 godz. lekcyjnej,
     • zakres materiału oraz termin sprawdzianu uczeń zna z wyprzedzeniem tygodniowym,
     • procentowa skala przy ustalaniu oceny ze sprawdzianu, stosowana do przeliczania ilości punktów na stopień

     Oceny

     Procentowy

     udział punktów

     niedostateczny

     0 – 29 %

     dopuszczający

     30 – 49 %

     dostateczny

     50 – 69 %

     dobry

     70 – 85 %

     bardzo dobry

     86 – 95 %

     celujący

     96 – 100 %

     • Pisemne sprawdzanie wiadomości w formie kartkówki, odbywa się wg następujących zasad:
     • kartkówka obejmuje materiał nie większy niż z 3 ostatnich lekcji,
     • uczeń nie musi być wcześniej o niej poinformowany,
     • kartkówka trwa nie dłużej niż 15 minut,
     • w przypadku ucznia z dużą liczbą opuszczonych godzin z danego przedmiotu (bez względu na przyczynę absencji) kartkówka może obejmować wiadomości z partii materiału większej niż 3 lekcje.
     • procentowa skala przy ustalaniu oceny z kartkówki, stosowana do przeliczania ilości punktów na stopień

     Oceny

     Procentowy

     udział punktów

     niedostateczny

     0 – 29 %

     dopuszczający

     30 – 49 %

     dostateczny

     50 – 69 %

     dobry

     70 – 89 %

     bardzo dobry

     90 – 100 %

     • Wszystkie sprawdziany pisemne są dla ucznia obowiązkowe.
     • Dla każdego sprawdzianu ustala się jeden termin poprawkowy.
     • Uczeń, który nie przystąpił do zapowiedzianej pracy pisemnej w pierwszym terminie jest zobowiązany do jej napisania w terminie ustalonym jako poprawkowy i ostateczny. Uzyskana ocena jest oceną ostateczną.
     • Odmowa ucznia w uczestniczeniu w którejś z form sprawdzania wiadomości i umiejętności, równoznaczna jest z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej z tej formy.
     • Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej, nauczyciel bierze pod uwagę ocenę poprawioną.

     Wymagania edukacyjne z określeniem poziomu trudności z przedmiotu Podstawy hotelarstwa.

     Wymagania edukacyjne

     Uczeń potrafi:

     Poziom wymagań programowych

     Stopień wymagań

     I. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa

      

     1. Predyspozycje zawodowe hotelarza

      

      

     - identyfikować podstawowe cechy i

     umiejętności niezbędne w zawodzie

     hotelarza

     P

     K

     - wyjaśnić zasady savoir-vivre

     P

     K

     - argumentować stosowanie zasad

     dress code ustalonego przez

     pracodawcę

     P

     K

     2. Klasyfikacja obiektów hotelarskich - wyjaśniać pojęcie i cele standaryzacji

      

      

     - wyjaśniać pojęcie i cele standaryzacji

     P

     K

     - posługiwać się podstawową terminologią

     z zakresu hotelarstwa i turystyki

     P

     K

     - wyszukiwać w ustawie o usługach turystycznych informacje dotyczące działalności obiektów hotelarskich

      

     P

     R

     - rozróżniać obiekty hotelarskie i

     noclegowe

     P

     P

     - omawiać sposoby oceniania jakości

     usług hotelarskich

     PP

     D

     II. Organizacja pracy w obiektach hotelarskich

      

     1. Schematy organizacyjne obiektów

     hotelarskich

      

      

     - prezentować schematy organizacyjne

     obiektów hotelarskich

     P

     P

     - opisać zakres pracy poszczególnych

     komórek organizacyjnych w różnych

     obiektach hotelarskich

     P

     P

     - rozróżniać piony funkcjonalne obiektów

     świadczących usługi hotelarskie

     P

     R

     - wymieniać stanowiska pracy w

     poszczególnych zespołach

     funkcjonalnych

     P

     P

     - dobierać zakres obowiązków

     pracowników do stanowiska pracy w

     obiekcie hotelarskim

     P

     P

     - konstruować schematy

     organizacyjne obiektów

     hotelarskich

     P

     D

     - omawiać formy organizacji pracy

     w różnych działach obiektu

     hotelarskiego

     PP

     D

     2. Klasyfikacja usług hotelarskich

      

      

     - wymieniać rodzaje usług hotelarskich

     P

     K

     - rozróżnić rodzaje usług hotelarskich

     P

     P

     - dokonać podziału usług dodatkowych wg

     określonych kryteriów

     PP

     P

     - omawiać sposób świadczenia usług

     hotelarskich

     P

     P

     - identyfikować systemy

     zarządzania jakością w

     hotelarstwie

     P

     P

     - charakteryzować systemy

     zarządzania jakością w

     hotelarstwie

     P

     W

     3. Zasady polityki ekologicznej obiektu

     hotelarskiego

      

      

     - wymieniać działania proekologiczne

     realizowane w obiekcie hotelarskim

     PP

     P

     - wdrażać zasady ochrony środowiska w

     obiekcie hotelarskim

     P

     P

     - identyfikować składowe polityki

     ekologicznej hotelu

     P

     P

     - objaśniać zasady prewencji i

     oszczędnego korzystania z

     zasobów naturalnych

     P

     K

     4. Działalność systemów i sieci

     hotelowych w Polsce i na świecie

      

      

     - wymieniać przykładowe systemy i sieci

     hotelowe w Polsce i na świecie

     P

     K

     - przyporządkować marki do sieci

     hotelowych

     P

     R

     - rozróżnić wybrane systemy i sieci

     hotelowe w Polsce i na świecie

     P

     W

     - podać przykłady specjalizacji obiektów

     hotelarskich

     PP

     D

     5. Polskie i międzynarodowe organizacje

     działające na rzecz rozwoju hotelarstwa

      

      

     - wymieniać organizacje działające na

     rzecz rozwoju hotelarstwa

     P

     P

     - podawać przykłady działań

     podejmowanych przez polskie i

     międzynarodowe organizacje

     działające na rzecz rozwoju

     hotelarstwa

     P

     R

     - identyfikować udział polskich i

     międzynarodowych organizacji w

     ustalaniu kategoryzacji hoteli oraz

     warunków współpracy z biurami

     podróży

     P

     W

     - określać rolę polskich i

     międzynarodowych organizacji w

     zakresie szkolenia osób

     zatrudnionych w hotelarstwie

     P

     W

     6. Normy i procedury oceny zgodności

     podczas realizacji zadań zawodowych

      

      

     - wymieniać cele normalizacji krajowej

     P

     P

     - wyjaśnić czym jest norma i

     wymienia cechy normy

     P

     K

     - rozróżnić oznaczenie normy

     międzynarodowej, europejskiej i

     krajowej

     P

     K

     - korzystać ze źródeł informacji

     dotyczących norm i procedur

     oceny zgodności

     P

     D