• Chemia

  • Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii

   w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

    

   Opracowała: Marzena Biesiada

    

   PODSTAWA PRAWNA

     Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie dokumentów:

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) - z późniejszymi zmianami.

   2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
    i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) - z późniejszymi zmianami.

   3. Podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej – zakres podstawowy
    i rozszerzony.

   4. Podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej– zakres podstawowy
    i rozszerzony.

    5. Podstawy programowej dla szkoły branżowej pierwszego stopnia.

    6. Programu nauczania „To jest chemia” Wydawnictwa Nowa Era.

   7. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

    

    

   CELE OCENIANIA
   1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.
    2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.
   3. Kształtowanie postaw ucznia.
   4. Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.
    5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów
   i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

    

    METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
   1. Odpowiedzi ustne

    - przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka chemicznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,
    w przypadku lekcji powtórzeniowych- z całego działu.

    

    2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie (jeden tydzień).
    

   3. Sprawdziany pisemne całogodzinne (przynajmniej jeden w ciągu semestru) przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu i  zapowiadane są tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń, który opuścił sprawdzian
    z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac i tylko 1 raz. Otrzymane oceny są wpisywane do dziennika. Ocena niedostateczna z poprawy może być wpisana do dziennika, nie jest ona jednak brana pod uwagę podczas klasyfikacji, jest jedynie informacją dla nauczyciela, że uczeń podchodził do poprawy pracy. Wszystkie prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) mogą je zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.

    

    4. Prace domowe obowiązkowe i dla chętnych.
    

   5. Systematyczna obserwacja zachowania uczniów, w tym aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca
    w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.

    

   6. Uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy. Gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocenę bardzo dobrą,  jeśli uzyska trzy minusy - otrzymuje ocenę niedostateczną.
    

   7. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:
   W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową

   przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

   100%–91% – ocena bardzo dobra;

   90%–76% – ocena dobra;

   75%–56% – ocena dostateczna;

   55%–40% – ocena dopuszczająca;

   39%–0% – ocena niedostateczna.

   8. Punktom odpowiadają poszczególne wagi, mające na celu

   uwzględnienie stopnia ważności poszczególnych zadań:

   a) odpowiedzi ustne – waga 2;

   b) odpowiedzi pisemne (kartkówki) – waga 2;

   c) zadania domowe, prowadzenie zeszytu – waga 1;

   d) sprawdziany – waga 3,

   e) aktywność na lekcjach – waga  1;

   f) praca w grupach – waga 1;

   g) prace dodatkowe (referaty, projekty) – waga  1.

   Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, znak

   „–” zmniejsza wartość oceny o 0,25. Średnią ważoną zaokrąglamy do jednego

   miejsca po przecinku. Ocenę podwyższamy, gdy wynik po przecinku wynosi

   0,55.


   9. Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, wykresy.

   Przy ocenianiu uwzględnia się: • wkład włożonej pracy, • twórczość pracy,

   • estetykę wykonania.
   10. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

    

    

   Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
    

   SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

    Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu np. na górze
   w dzienniku za co stawiana jest ocena. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału (klasówka), nauczyciel wskazuje ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki.

   SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW
   Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO, który jest do wglądu u nauczyciela, a także na stronie internetowej szkoły.
    Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

    

    

    

   SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

   Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania
    z przedmiotu.  O ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań
    z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO.

    ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ZA I PÓŁROCZE
   I KOŃCOWEJ.

    Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych), w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są ocenami wspomagającymi. Ocena roczna jest średnią wagową z ocen semestralnych.

    SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I PODNOSZENIA OSIĄGNIĘĆ
   1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku

    w przypadku oceny  niedostatecznej.
   2. Może być zwolniony z pracy klasowej, z kartkówki lub odpowiedzi ustnej

   w wyjątkowych sytuacjach losowych.
   3. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu.
   4. Pomoc koleżeńska.
   5. Uczeń może być nieprzygotowany raz w semestrze (nie dotyczy to lekcji powtórkowych i sprawdzianów pisemnych).

    

   EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

   Ewaluacja PSO dokonywana jest na podstawie określonych źródeł informacji:

   - ankiety do ucznia,

    - analizy dokumentu (dziennika lekcyjnego),

    - rozmowy z reprezentatywną grupą uczniów (o różnym poziomie).

    

   OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII
    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków:

   - twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

    - uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

   - pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,

   - bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

    

   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania oraz:

   - samodzielnie rozwiązuje zadania,

   - wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania  w zadaniach,

   - posługuje się poprawnym językiem,

   - samodzielnie zdobywa wiedzę,

   - przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne.

    

   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także:

   - samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,

   - wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów,

   - posługuje się językiem, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
   i potknięcia,

   - przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne.

    

   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
   i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz:

   - wykonuje proste obliczenia i przekształcenia,

   - stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń
   i zadań,

   - wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów.

    

    

   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
   i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że:

   - nie popełnia rażących błędów w rachunkach,

   - samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia
   i zadania  o niewielkim stopniu trudności,

   - wykazuje się znajomością najprostszych pojęć oraz algorytmów,

    - operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi  i zbudowanymi z nich wyrażeniami).

    

   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości  i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz:

   - popełnia rażące błędy w rachunkach,

   - nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń,
    

   - nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych ćwiczeń
   i zadań,

   - nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

                                                                      

                                                                                  mgr inż. Marzena Biesiada

   Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych
   w podstawie programowej (
   załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony

    

    

   1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej
   • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
   • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
   • oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu  
   • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
   • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego
   • oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2
   • definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane
   • wyjaśnia na przykładzie atomu wodoru, co to są izotopy pierwiastków chemicznych
   • omawia współczesne teorie dotyczące budowy modelu atomu
   • definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny
   • podaje treść prawa okresowości
   • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s, p, d oraz f
   • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

   Uczeń:

   • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
   • podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego
   • opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 10
   • definiuje pojęcia: promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna, okres półtrwania
   • wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych
   • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych
   • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
   • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)
   • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

   Uczeń:

   • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego
   • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej
   • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
   • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
   • określa rodzaje i właściwości promieniowania (a, b, g)
   • wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy
   • podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości
   • wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikowano pierwiastki chemiczne w XIX w.
   • omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija Mendelejewa
   • analizuje, jak – zależnie od położenia w układzie okresowym – zmienia się charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
   • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

   Uczeń:

   • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy
   • zapisuje za pomocą liczb kwantowych konfiguracje elektronowe atomów dowolnych pierwiastków chemicznych oraz jonów wybranych pierwiastków
   • wyjaśnia, dlaczego masa atomowa pierwiastka chemicznego zwykle nie jest liczbą całkowitą
   • wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania
   • analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • rysuje wykres zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • zapisuje przebieg reakcji jądrowych
   • wyjaśnia kontrolowany i niekontrolowany przebieg reakcji łańcuchowej
   • porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją
   • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
   • uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.
   • wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych większych od 100

    

    

   2. Wiązania chemiczne

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie elektroujemność
   • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
   • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków (np. O2, H2) i związków chemicznych
    (np. H2O, HCl)
   • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol, moment dipolowy
   • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)
   • wskazuje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
   • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
   • definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej
   • opisuje budowę wewnętrzną metali
   • definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych
   • wskazuje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

   Uczeń:

   • omawia, jak zmienia się elektroujemność pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i regułę oktetu elektronowego
   • przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
   • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe
   • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego
   • wyjaśnia różnicę między orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)
   • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu
   • wyjaśnia, na czym polega hybrydyzacja orbitali atomowych
   • podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych
   • przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • wyjaśnia, na czym polega i do czego służy metoda VSERP
   • definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

   Uczeń:

   • analizuje, jak zmieniają się elektroujemność i charakter chemicznego pierwiastków w układzie okresowym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne
   • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
    -akceptorowym
   • wyjaśnia pojęcie energia jonizacji
   • omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloków s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
   • charakteryzuje wiązania metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
   • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
   • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typów σ i π
   • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
   • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
   • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych
   • oblicza liczbę przestrzenną i na podstawie jej wartości określa typ hybrydyzacji oraz możliwy kształt cząsteczek
   • opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

   Uczeń:

   • wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią
   • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
   • proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
   • określa typy wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
   • określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
   • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
   • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
   • przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki
   • określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki
   • określa kształt cząsteczek i jonów metodą VSEPR

    

    

   3. Systematyka związków nieorganicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
   • wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
   • zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)
   • podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
   • interpretuje równania reakcji chemicznych w aspektach jakościowym i ilościowym
   • definiuje pojęcie tlenki
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
   • ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku
   • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorków
   • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
   • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady
   • definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu
   • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
   • definiuje pojęcie sole
   • wymienia rodzaje soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
   • przeprowadza doświadczenie mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
   • opisuje rodzaje skał wapiennych i ich właściwości
   • podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych
   • definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

   Uczeń:

   • wymienia różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30
   • opisuje budowę tlenków
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
   • wymienia przykłady zastosowania tlenków
   • wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w środowisku przyrodniczym
   • opisuje proces produkcji szkła
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
   • opisuje budowę wodorotlenków
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad
   • wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami
   • wymienia przykłady zastosowania wodorków
   • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
   • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
   • opisuje budowę kwasów
   • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
   • wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia przykłady zastosowania kwasów
   • opisuje budowę soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
   • wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami
   • znajduje informacje na temat występowania soli w przyrodzie
   • wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym
   • wyjaśnia mechanizm zjawiska krasowego
   • określa przyczyny twardości wody i sposoby jej usuwania
   • wyjaśnia wpływ składników wód mineralnych na organizm ludzki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian
   • określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu
   • stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego
   • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
   • wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych tych tlenków z kwasami i zasadami
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaciach cząsteczkowej i jonowej
   • wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku wapnia i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Badanie charakteru chemicznego wybranych wodorków i zapisuje odpowiednie równania reakcji
   • omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia metody otrzymywania soli
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami
   • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
   • odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania
   • opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania węglików i azotków
   • opisuje różnice we właściwościach hydratów i soli bezwodnych na przykładzie skał gipsowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wykrywanie węglanu wapnia i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Termiczny rozkład wapieni i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Gaszenie wapna palonego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
   • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu chlorowodorowego na etanian sodu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)-woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
   • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
   • proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce
   • określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach
   • zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty

                 

    

   4. Stechiometria

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia mol i masa molowa
   • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
   • podaje treść prawa Avogadra
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
   • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
   • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)
   • wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej
   • oblicza skład procentowy związków chemicznych
   • wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym
   • podaje równanie Clapeyrona
   • wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego
   • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

   Uczeń:

   • porównuje gęstości różnych gazów, znając ich masy molowe
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)
   • wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych
   • wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)
   • stosuje równanie Clapeyrona do obliczenia objętości lub liczby moli gazu w dowolnych warunkach ciśnienia i temperatury
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne z zastosowaniem równania Clapeyrona

                 

    

   5. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
   • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
   • określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych
   • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
   • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
   • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle
   • definiuje pojęcie ogniwo galwaniczne i podaje zasadę jego działania
   • opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella
   • definiuje pojęcie półogniwo
   • omawia procesy korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali
   • wymienia metody zabezpieczania metali przed korozją

   Uczeń:

   • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych
   • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
   • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
   • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metalireakcja dysproporcjonowania
   • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella
   • wyjaśnia pojęcie siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)
   • wyjaśnia pojęcie normalna elektroda wodorowa
   • podaje przykłady półogniw i ogniw galwanicznych
   • wyjaśnia pojęcia potencjał standardowy półogniwa i szereg elektrochemiczny metali
   • omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

   Uczeń:

   • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
   • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
   • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
   • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle
   • oblicza siłę elektromotoryczną dowolnego ogniwa, korzystając z szeregu napięciowego metali
   • zapisuje równania reakcji elektrodowych dla roztworów wodnych i stopionych soli
   • wyjaśnia różnie między ogniwem odwracalnym i nieodwracalnym oraz podaje przykłady takich ogniw
   • opisuje budowę, zasadę działania i zastosowania źródeł prądu stałego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza kwasu chlorowodorowego
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

   Uczeń:

   • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)
   • zapisuje równanie reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne
   • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
   • zapisuje równania reakcji redoks i ustala współczynniki stechiometryczne metodą jonowo-elektronową
   • wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy
   • przewiduje kierunek przebiegu reakcji redoks na podstawie potencjałów standardowych półogniw
   • zapisuje i rysuje schemat ogniwa odwracalnego i nieodwracalnego
   • przewiduje produkty elektrolizy wodnych roztworów kwasów, zasad i soli

    

    

   6. Roztwory

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna (homogeniczna), mieszanina niejednorodna (heterogeniczna), rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
   • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
   • sporządza wodne roztwory substancji
   • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
   • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja
   • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin
   • odczytuje z wykresu rozpuszczalności informacje na temat wybranej substancji
   • definiuje pojęcia stężenie procentowe stężenie molowe
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, koloid liofobowy, koloid liofilowy, efekt Tyndalla
   • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
   • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki
   • wymienia zastosowania koloidów
   • wyjaśnia mechanizm rozpuszczania substancji w wodzie
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczaniem a roztwarzaniem
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji
   • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji
   • odczytuje z wykresów rozpuszczalności informacje na temat różnych substancji
   • wyjaśnia proces krystalizacji
   • projektuje doświadczenie chemiczne mające na celu wyhodowanie kryształów wybranej substancji
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • dokonuje podziału roztworów (ze względu na rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej) na roztwory właściwe, zawiesiny i koloidy
   • projektuje doświadczenie chemiczne pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (substancji stałych w cieczach) na składniki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie oraz formułuje wniosek
   • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji
   • wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać układy koloidalne (kondensacja, dyspersja)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Koagulacja białka oraz określa właściwości roztworu białka jaja
   • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji
   • wymienia zasady postępowania podczas sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie rozpuszczalności chlorku sodu w wodzie i benzynie oraz określa, od czego zależy rozpuszczalność substancji
   • wymienia przykłady substancji tworzących układy koloidalne przez kondensację lub dyspersję
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol oraz formułuje wniosek
   • wymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji
   • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności
   • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach
   • oblicza stężenia procentowe roztworów hydratów
   • przelicza stężenia procentowe i molowe roztworów
   • przelicza zawartość substancji w roztworze wyrażoną za pomocą stężenia procentowego na stężenia w ppm i ppb oraz podaje zastosowania tych jednostek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdzielanie barwników roślinnych metodą chromatografii
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ekstrakcja jodu z jodku potasu

    

    

   7. Kinetyka chemiczna i termochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny
   • definiuje pojęcia: szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, kataliza, katalizator, równanie termochemiczne
   • wymienia rodzaje katalizy
   • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
   • określa warunki standardowe
   • podaje treść reguły Lavoisiera–Laplace’a i prawa Hessa
   • definiuje pojęcie okres półtrwania reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, praca, ciepło, energia całkowita układu
   • wyjaśnia pojęcia: teoria zderzeń aktywnych, kompleks aktywny, równanie kinetyczne reakcji chemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej
   • podaje treść reguły van’t Hoffa
   • wykonuje proste obliczenia chemiczne z zastosowaniem reguły van’t Hoffa
   • wyjaśnia pojęcie równanie termochemiczne
   • wyjaśnia pojęcia standardowa entalpia tworzenia i standardowa entalpia spalania
   • wyjaśnia pojęcie temperaturowy współczynnik szybkości reakcji chemicznej
   • omawia proces biokatalizy i wyjaśnia pojęcie biokatalizatory
   • wyjaśnia pojęcie aktywatory

    

   Uczeń:

   • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)
   • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji
   • zapisuje równania kinetyczne reakcji chemicznych
   • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdrobnienie substratów a szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczna synteza jodku magnezu i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • określa zmianę energii reakcji chemicznej przez kompleks aktywny
   • porównuje rodzaje katalizy i podaje ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to są inhibitory oraz podaje ich przykłady
   • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem
   • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu
   • zapisuje ogólne równania kinetyczne reakcji chemicznych i na ich podstawie określa rząd tych reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych
   • wyjaśnia pojęcie entalpia
   • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych (ΔH > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęć: szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, reguła van’t Hoffa
   • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów
   • wyjaśnia różnicę między katalizą homogeniczną, katalizą heterogeniczną i autokatalizą oraz podaje zastosowania tych procesów
   • stosuje prawo Hessa w obliczeniach termochemicznych
   • dokonuje obliczeń termochemicznych z wykorzystaniem równania termochemicznego

   8. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia elektrolity i nieelektrolity
   • podaje założenia teorii dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) Arrheniusa w odniesieniu do kwasów, zasad i soli
   • definiuje pojęcia: reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna, stan równowagi chemicznej, stała dysocjacji elektrolitycznej, hydroliza soli
   • podaje treść prawa działania mas
   • podaje treść reguły przekory
    Le Chateliera–Brauna
   • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów
   • definiuje pojęcie stopień dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej
   • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne
   • zapisuje proste równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej
   • definiuje pojęcie odczyn roztworu
   • wymienia podstawowe wskaźniki
    kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej
   • podaje założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad
   • podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej
   • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe
   • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
   • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych
   • zapisuje wzór matematyczny przedstawiający treść prawa działania mas
   • podaje przykłady wyjaśniające regułę przekory
   • wymienia czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej
   • zapisuje wzory matematyczne na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej i stałej dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów
   • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn jonowy wody
   • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy soli
   • tłumaczy właściwości sorpcyjne oraz kwasowość gleby
   • wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancji

    

   Uczeń:

   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia założenia teorii
    Br
    ønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz wymienia przykłady kwasów i zasad według znanych teorii
   • stosuje prawo działania mas na konkretnym przykładzie reakcji odwracalnej, np. dysocjacji słabych elektrolitów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji
   • stosuje regułę przekory w konkretnych reakcjach chemicznych
   • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu zbadanie przewodnictwa roztworów kwasu octowego o różnych stężeniach oraz interpretuje wyniki doświadczenia chemicznego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcje zobojętniania zasad kwasami
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów trudno rozpuszczalnych wodorotlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Strącanie osadu trudno rozpuszczalnej soli
   • bada odczyn wodnych roztworów soli i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • przewiduje na podstawie wzorów soli, które z nich ulegają reakcji hydrolizy, oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • zapisuje równania reakcji hydrolizy soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • wyjaśnia znaczenie reakcji zobojętniania w stosowaniu dla działania leków na nadkwasotępodaje treść prawa rozcieńczeń Ostwalda i przedstawia jego zapis w sposób matematyczny
   • określa zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturze
   • wyjaśnia, na czym polega efekt wspólnego jonu

   Uczeń:

   • omawia na dowolnych przykładach kwasów i zasad różnice w interpretacji dysocjacji elektrolitycznej według teorii Arrheniusa, Brønsteda–Lowry’ego i Lewisa
   • stosuje prawo działania mas w różnych reakcjach odwracalnych
   • przewiduje warunki przebiegu konkretnych reakcji chemicznych w celu zwiększenia ich wydajności
   • wyjaśnia proces dysocjacji jonowej z uwzględnieniem roli wody w tym procesie
   • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania dysocjacji jonowej, używając wzorów ogólnych kwasów, zasad i soli
   • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu
   • wykonuje obliczenia chemiczne, korzystając z definicji stopnia dysocjacji
   • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych
   • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody
   • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH-
   • przewiduje odczyn wodnych roztworów soli, zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie odczynu wodnych roztworów soli; zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • przewiduje odczyn roztworu po reakcji chemicznej substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych
   • oblicza stałą i stopień dysocjacji elektrolitycznej elektrolitu o znanym stężeniu z wykorzystaniem prawa rozcieńczeń Ostwalda
   • stosuje prawo rozcieńczeń Ostwalda do rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności
   • przewiduje, która z trudno rozpuszczalnych soli o znanych iloczynach rozpuszczalności w danej temperaturze strąci się łatwiej, a która trudniej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Miareczkowanie zasady kwasem w obecności wskaźnika kwasowo-zasadowego

    

    

   9. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • określa budowę atomów wodoru i helu na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu sodu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne sodu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków sodu (NaOH, NaCl)
   • określa budowę atomu wapnia na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu glinu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne glinu
   • wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu, i wymienia zastosowania tego procesu
   • definiuje pojęcie amfoteryczność na przykładzie wodorotlenku glinu
   • określa budowę atomu krzemu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia zastosowania krzemu, wiedząc, że jest on półprzewodnikiem
   • zapisuje wzór i nazwę systematyczną związku krzemu, który jest głównym składnikiem piasku
   • wyjaśnia, czym jest powietrze, i wymienia jego najważniejsze składniki
   • określa budowę atomu tlenu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji spalania węgla, siarki i magnezu w tlenie
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy i jaką rolę odgrywa w przyrodzie
   • określa budowę atomu azotu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków azotu (kwasu azotowego(V), azotanów(V)) i wymienia ich zastosowania
   • określa budowę atomu siarki na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki
   • zapisuje wzory najważniejszych związków siarki (tlenku siarki(IV), tlenku siarki(VI), kwasu siarkowego(VI) i siarczanów(VI))
   • określa budowę atomu chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje wzory najważniejszych związków chloru (kwasu chlorowodorowego i chlorków)
   • określa, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych fluorowców wraz ze zwiększaniem się masy atomów fluorowców
   • podaje kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloków s, p, d oraz f
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku s
   • wymienia właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowania wodoru i helu
   • podaje wybrany sposób otrzymywania wodoru i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • zapisuje wzór tlenku i wodorotlenku dowolnego pierwiastka chemicznego należącego do bloku s
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku p
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne borowców oraz wzory tlenków borowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne węglowców oraz wzory tlenków węglowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotowców oraz przykładowe wzory tlenków, kwasów i soli azotowców
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenowców oraz przykładowe wzory związków tlenowców (tlenków, nadtlenków, siarczków i wodorków)
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców oraz przykładowe wzory związków fluorowców
   • określa, jak zmienia się aktywność chemiczna fluorowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne helowców oraz omawia ich aktywność chemiczną
   • omawia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i charakter chemiczny pierwiastków bloku p
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne bloku d
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów manganu i żelaza
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów miedzi i chromu, uwzględniając promocję elektronu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy chrom
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków chromu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy mangan
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków manganu
   • omawia aktywność chemiczną żelaza na podstawie jego położenia w szeregu napięciowym metali
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków żelaza oraz wymienia ich właściwości
   • wymienia nazwy systematyczne i wzory sumaryczne związków miedzi oraz omawia ich właściwości
   • wymienia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku d
   • omawia podobieństwa właściwości pierwiastków chemicznych w ramach grup układu okresowego i zmiany tych właściwości w okresach

   Uczeń:

   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sodu oraz formułuje wniosek
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcja sodu z wodą oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne sodu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków sodu (m.in. NaNO3) oraz omawia ich właściwości
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • zapisuje wzory i nazwy chemiczne wybranych związków wapnia (CaCO3,
    CaSO4 · 2 H2O, CaO, Ca(OH)2) oraz omawia ich właściwości
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne glinu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wyjaśnia pojęcie pasywacji oraz rolę, jaką odgrywa ten proces w przemyśle materiałów konstrukcyjnych
   • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu, zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne krzemu na podstawie położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wymienia składniki powietrza i określa, które z nich są stałe, a które zmienne
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenu oraz azotu na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia zjawisko alotropii na przykładzie tlenu i omawia różnice we właściwościach odmian alotropowych tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces skraplania gazów
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wyjaśnia rolę tlenu w przyrodzie
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków azotu i tlenu (N2O5, HNO3, azotany(V))
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki na podstawie jej położenia w układzie okresowym pierwiastków oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • wymienia odmiany alotropowe siarki
   • charakteryzuje wybrane związki siarki (SO2, SO3, H2SO4, siarczany(VI), H2S, siarczki)
   • wyjaśnia pojęcie higroskopijność
   • wyjaśnia pojęcie woda chlorowa i omawia jej właściwości
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Działanie chloru na substancje barwne i formułuje wniosek
   • zapisuje równania reakcji chemicznych chloru z wybranymi metalami
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór w reakcji syntezy, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór z soli kamiennej, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wyjaśnia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych i zapisuje strukturę elektronową wybranych pierwiastków bloku s
   • wyjaśnia, dlaczego wodór i hel należą do pierwiastków bloku s
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać wodór
   • omawia sposoby otrzymywania wodoru oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków i wodorotlenków pierwiastków chemicznych bloku s
   • zapisuje strukturę elektronową powłoki walencyjnej wybranych pierwiastków chemicznych bloku p
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków węglowców
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków azotowców
   • omawia sposób otrzymywania, właściwości i zastosowania amoniaku
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych soli azotowców
   • omawia obiegi azotu i tlenu w przyrodzie
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków siarki, selenu i telluru
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych tlenowców
   • wyjaśnia, jak – wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej – zmienia się aktywność chemiczna tlenowców
   • omawia, jak zmieniają się właściwości fluorowców
   • wyjaśnia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i właściwości utleniające fluorowców
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców oraz omawia, jak zmienia się moc tych kwasów
   • omawia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku p
   • zapisuje strukturę elektronową zewnętrznej powłoki wybranych pierwiastków bloku d

   Uczeń:

   • omawia podobieństwa i różnice właściwości metali i niemetali na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie roztworów mocnych kwasów na glin oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Pasywacja glinu w kwasie azotowym(V) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • porównuje budowę wodorowęglanu sodu i węglanu sodu
   • zapisuje równanie reakcji chemicznej otrzymywania węglanu sodu z wodorowęglanu sodu
   • wskazuje hydrat wśród podanych związków chemicznych oraz zapisuje równania reakcji prażenia tego hydratu
   • omawia właściwości krzemionki
   • omawia sposób otrzymywania oraz właściwości amoniaku i soli amonowych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków chemicznych bloku s
   • wyjaśnia, jak zmienia się charakter chemiczny pierwiastków bloku s
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, kwasów tlenowych, kwasów beztlenowych oraz soli pierwiastków chemicznych bloku p
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarki plastycznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku siarki(IV) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości tlenku siarki(IV) i stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
   • omawia sposób otrzymywania siarkowodoru
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie aktywności chemicznej fluorowców oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • porównuje, jak zmieniają się aktywność chemiczna oraz właściwości utleniające fluorowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej
   • wyjaśnia bierność chemiczną helowców
   • charakteryzuje pierwiastki bloku p pod względem tego, jak zmieniają się ich właściwości, elektroujemność, aktywność chemiczna i charakter chemiczny
   • wyjaśnia, dlaczego wodór, hel, litowce i berylowce należą do pierwiastków chemicznych bloku s
   • porównuje, jak – w zależności od położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie – zmienia się aktywność litowców i berylowców
   • zapisuje strukturę elektronową pierwiastków chemicznych bloku d z uwzględnieniem promocji elektronu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI), zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej oraz udowadnia, że jest to reakcja redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach kwasowym, obojętnym i zasadowym, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych oraz udowadnia, że są to reakcje redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • wyjaśnia zależność charakteru chemicznego związków chromu i manganu od stopni utlenienia związków chromu i manganu w tych związkach chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku d
   • rozwiązuje chemografy dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

    

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amoniaku i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości kwasu azotowego(V) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje podobieństwa i różnice właściwości sodu, wapnia, glinu, krzemu, tlenu, azotu, siarki i chloru na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia różnicę między tlenkiem, nadtlenkiem i ponadtlenkiem
   • przewiduje i zapisuje wzór strukturalny nadtlenku sodu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chloru z sodem oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • rozróżnia tlenki obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne wśród tlenków omawianych pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzające charakter chemiczny danego tlenku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku s i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku s zmieniają się w ramach bloku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku p i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku p zmieniają się w ramach bloku
   • projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości związków manganu, chromu, miedzi i żelaza
   • rozwiązuje chemografy o dużym stopniu trudności dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • omawia typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków 17. grupy, z uwzględnieniem ich zachowania wobec wody i zasad
   • omawia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloku f
   • wyjaśnia pojęcia lantanowce i aktynowce
   • charakteryzuje lantanowce i aktynowce
   • wymienia zastosowania pierwiastków chemicznych bloku f

    

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
   • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
   • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
   • proponuje rozwiązania nietypowe,
   • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

   Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych
   w podstawie programowej (
   załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony

    

    

   1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej
   • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
   • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
   • oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu  
   • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
   • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego
   • oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2
   • definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane
   • wyjaśnia na przykładzie atomu wodoru, co to są izotopy pierwiastków chemicznych
   • omawia współczesne teorie dotyczące budowy modelu atomu
   • definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny
   • podaje treść prawa okresowości
   • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s, p, d oraz f
   • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

   Uczeń:

   • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
   • podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego
   • opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 10
   • definiuje pojęcia: promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna, okres półtrwania
   • wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych
   • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych
   • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
   • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)
   • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

   Uczeń:

   • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego
   • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej
   • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
   • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
   • określa rodzaje i właściwości promieniowania (a, b, g)
   • wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy
   • podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości
   • wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikowano pierwiastki chemiczne w XIX w.
   • omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija Mendelejewa
   • analizuje, jak – zależnie od położenia w układzie okresowym – zmienia się charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
   • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

   Uczeń:

   • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy
   • zapisuje za pomocą liczb kwantowych konfiguracje elektronowe atomów dowolnych pierwiastków chemicznych oraz jonów wybranych pierwiastków
   • wyjaśnia, dlaczego masa atomowa pierwiastka chemicznego zwykle nie jest liczbą całkowitą
   • wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania
   • analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • rysuje wykres zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • zapisuje przebieg reakcji jądrowych
   • wyjaśnia kontrolowany i niekontrolowany przebieg reakcji łańcuchowej
   • porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją
   • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
   • uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.
   • wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych większych od 100

    

    

   2. Wiązania chemiczne

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie elektroujemność
   • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
   • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków (np. O2, H2) i związków chemicznych
    (np. H2O, HCl)
   • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol, moment dipolowy
   • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)
   • wskazuje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
   • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
   • definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej
   • opisuje budowę wewnętrzną metali
   • definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych
   • wskazuje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

   Uczeń:

   • omawia, jak zmienia się elektroujemność pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i regułę oktetu elektronowego
   • przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
   • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe
   • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego
   • wyjaśnia różnicę między orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)
   • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu
   • wyjaśnia, na czym polega hybrydyzacja orbitali atomowych
   • podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych
   • przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • wyjaśnia, na czym polega i do czego służy metoda VSERP
   • definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

   Uczeń:

   • analizuje, jak zmieniają się elektroujemność i charakter chemicznego pierwiastków w układzie okresowym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne
   • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
    -akceptorowym
   • wyjaśnia pojęcie energia jonizacji
   • omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloków s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
   • charakteryzuje wiązania metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
   • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
   • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typów σ i π
   • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
   • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
   • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych
   • oblicza liczbę przestrzenną i na podstawie jej wartości określa typ hybrydyzacji oraz możliwy kształt cząsteczek
   • opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

   Uczeń:

   • wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią
   • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
   • proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
   • określa typy wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
   • określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
   • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
   • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
   • przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki
   • określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki
   • określa kształt cząsteczek i jonów metodą VSEPR

    

    

   3. Systematyka związków nieorganicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
   • wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
   • zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)
   • podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
   • interpretuje równania reakcji chemicznych w aspektach jakościowym i ilościowym
   • definiuje pojęcie tlenki
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
   • ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku
   • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorków
   • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
   • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady
   • definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu
   • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
   • definiuje pojęcie sole
   • wymienia rodzaje soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
   • przeprowadza doświadczenie mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
   • opisuje rodzaje skał wapiennych i ich właściwości
   • podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych
   • definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

   Uczeń:

   • wymienia różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30
   • opisuje budowę tlenków
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
   • wymienia przykłady zastosowania tlenków
   • wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w środowisku przyrodniczym
   • opisuje proces produkcji szkła
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
   • opisuje budowę wodorotlenków
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad
   • wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami
   • wymienia przykłady zastosowania wodorków
   • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
   • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
   • opisuje budowę kwasów
   • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
   • wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia przykłady zastosowania kwasów
   • opisuje budowę soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
   • wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami
   • znajduje informacje na temat występowania soli w przyrodzie
   • wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym
   • wyjaśnia mechanizm zjawiska krasowego
   • określa przyczyny twardości wody i sposoby jej usuwania
   • wyjaśnia wpływ składników wód mineralnych na organizm ludzki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian
   • określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu
   • stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego
   • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
   • wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych tych tlenków z kwasami i zasadami
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaciach cząsteczkowej i jonowej
   • wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku wapnia i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Badanie charakteru chemicznego wybranych wodorków i zapisuje odpowiednie równania reakcji
   • omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia metody otrzymywania soli
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami
   • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
   • odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania
   • opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania węglików i azotków
   • opisuje różnice we właściwościach hydratów i soli bezwodnych na przykładzie skał gipsowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wykrywanie węglanu wapnia i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Termiczny rozkład wapieni i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Gaszenie wapna palonego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
   • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu chlorowodorowego na etanian sodu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)-woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
   • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
   • proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce
   • określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach
   • zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty

                 

    

   4. Stechiometria

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia mol i masa molowa
   • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
   • podaje treść prawa Avogadra
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
   • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
   • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)
   • wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej
   • oblicza skład procentowy związków chemicznych
   • wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym
   • podaje równanie Clapeyrona
   • wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego
   • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

   Uczeń:

   • porównuje gęstości różnych gazów, znając ich masy molowe
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)
   • wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych
   • wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)
   • stosuje równanie Clapeyrona do obliczenia objętości lub liczby moli gazu w dowolnych warunkach ciśnienia i temperatury
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne z zastosowaniem równania Clapeyrona

                 

    

   5. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
   • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
   • określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych
   • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
   • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
   • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle
   • definiuje pojęcie ogniwo galwaniczne i podaje zasadę jego działania
   • opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella
   • definiuje pojęcie półogniwo
   • omawia procesy korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali
   • wymienia metody zabezpieczania metali przed korozją

   Uczeń:

   • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych
   • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
   • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
   • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metalireakcja dysproporcjonowania
   • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella
   • wyjaśnia pojęcie siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)
   • wyjaśnia pojęcie normalna elektroda wodorowa
   • podaje przykłady półogniw i ogniw galwanicznych
   • wyjaśnia pojęcia potencjał standardowy półogniwa i szereg elektrochemiczny metali
   • omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

   Uczeń:

   • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
   • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
   • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
   • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle
   • oblicza siłę elektromotoryczną dowolnego ogniwa, korzystając z szeregu napięciowego metali
   • zapisuje równania reakcji elektrodowych dla roztworów wodnych i stopionych soli
   • wyjaśnia różnie między ogniwem odwracalnym i nieodwracalnym oraz podaje przykłady takich ogniw
   • opisuje budowę, zasadę działania i zastosowania źródeł prądu stałego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza kwasu chlorowodorowego
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

   Uczeń:

   • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)
   • zapisuje równanie reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne
   • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
   • zapisuje równania reakcji redoks i ustala współczynniki stechiometryczne metodą jonowo-elektronową
   • wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy
   • przewiduje kierunek przebiegu reakcji redoks na podstawie potencjałów standardowych półogniw
   • zapisuje i rysuje schemat ogniwa odwracalnego i nieodwracalnego
   • przewiduje produkty elektrolizy wodnych roztworów kwasów, zasad i soli

    

    

   6. Roztwory

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna (homogeniczna), mieszanina niejednorodna (heterogeniczna), rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
   • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
   • sporządza wodne roztwory substancji
   • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
   • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja
   • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin
   • odczytuje z wykresu rozpuszczalności informacje na temat wybranej substancji
   • definiuje pojęcia stężenie procentowe stężenie molowe
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, koloid liofobowy, koloid liofilowy, efekt Tyndalla
   • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
   • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki
   • wymienia zastosowania koloidów
   • wyjaśnia mechanizm rozpuszczania substancji w wodzie
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczaniem a roztwarzaniem
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji
   • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji
   • odczytuje z wykresów rozpuszczalności informacje na temat różnych substancji
   • wyjaśnia proces krystalizacji
   • projektuje doświadczenie chemiczne mające na celu wyhodowanie kryształów wybranej substancji
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • dokonuje podziału roztworów (ze względu na rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej) na roztwory właściwe, zawiesiny i koloidy
   • projektuje doświadczenie chemiczne pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (substancji stałych w cieczach) na składniki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie oraz formułuje wniosek
   • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji
   • wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać układy koloidalne (kondensacja, dyspersja)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Koagulacja białka oraz określa właściwości roztworu białka jaja
   • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji
   • wymienia zasady postępowania podczas sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie rozpuszczalności chlorku sodu w wodzie i benzynie oraz określa, od czego zależy rozpuszczalność substancji
   • wymienia przykłady substancji tworzących układy koloidalne przez kondensację lub dyspersję
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol oraz formułuje wniosek
   • wymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji
   • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności
   • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach
   • oblicza stężenia procentowe roztworów hydratów
   • przelicza stężenia procentowe i molowe roztworów
   • przelicza zawartość substancji w roztworze wyrażoną za pomocą stężenia procentowego na stężenia w ppm i ppb oraz podaje zastosowania tych jednostek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdzielanie barwników roślinnych metodą chromatografii
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ekstrakcja jodu z jodku potasu

    

    

   7. Kinetyka chemiczna i termochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny
   • definiuje pojęcia: szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, kataliza, katalizator, równanie termochemiczne
   • wymienia rodzaje katalizy
   • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
   • określa warunki standardowe
   • podaje treść reguły Lavoisiera–Laplace’a i prawa Hessa
   • definiuje pojęcie okres półtrwania reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, praca, ciepło, energia całkowita układu
   • wyjaśnia pojęcia: teoria zderzeń aktywnych, kompleks aktywny, równanie kinetyczne reakcji chemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej
   • podaje treść reguły van’t Hoffa
   • wykonuje proste obliczenia chemiczne z zastosowaniem reguły van’t Hoffa
   • wyjaśnia pojęcie równanie termochemiczne
   • wyjaśnia pojęcia standardowa entalpia tworzenia i standardowa entalpia spalania
   • wyjaśnia pojęcie temperaturowy współczynnik szybkości reakcji chemicznej
   • omawia proces biokatalizy i wyjaśnia pojęcie biokatalizatory
   • wyjaśnia pojęcie aktywatory

    

   Uczeń:

   • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)
   • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji
   • zapisuje równania kinetyczne reakcji chemicznych
   • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdrobnienie substratów a szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczna synteza jodku magnezu i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • określa zmianę energii reakcji chemicznej przez kompleks aktywny
   • porównuje rodzaje katalizy i podaje ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to są inhibitory oraz podaje ich przykłady
   • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem
   • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu
   • zapisuje ogólne równania kinetyczne reakcji chemicznych i na ich podstawie określa rząd tych reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych
   • wyjaśnia pojęcie entalpia
   • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych (ΔH > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęć: szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, reguła van’t Hoffa
   • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów
   • wyjaśnia różnicę między katalizą homogeniczną, katalizą heterogeniczną i autokatalizą oraz podaje zastosowania tych procesów
   • stosuje prawo Hessa w obliczeniach termochemicznych
   • dokonuje obliczeń termochemicznych z wykorzystaniem równania termochemicznego

   8. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia elektrolity i nieelektrolity
   • podaje założenia teorii dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) Arrheniusa w odniesieniu do kwasów, zasad i soli
   • definiuje pojęcia: reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna, stan równowagi chemicznej, stała dysocjacji elektrolitycznej, hydroliza soli
   • podaje treść prawa działania mas
   • podaje treść reguły przekory
    Le Chateliera–Brauna
   • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów
   • definiuje pojęcie stopień dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej
   • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne
   • zapisuje proste równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej
   • definiuje pojęcie odczyn roztworu
   • wymienia podstawowe wskaźniki
    kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej
   • podaje założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad
   • podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej
   • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe
   • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
   • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych
   • zapisuje wzór matematyczny przedstawiający treść prawa działania mas
   • podaje przykłady wyjaśniające regułę przekory
   • wymienia czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej
   • zapisuje wzory matematyczne na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej i stałej dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów
   • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn jonowy wody
   • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy soli
   • tłumaczy właściwości sorpcyjne oraz kwasowość gleby
   • wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancji

    

   Uczeń:

   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia założenia teorii
    Br
    ønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz wymienia przykłady kwasów i zasad według znanych teorii
   • stosuje prawo działania mas na konkretnym przykładzie reakcji odwracalnej, np. dysocjacji słabych elektrolitów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji
   • stosuje regułę przekory w konkretnych reakcjach chemicznych
   • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu zbadanie przewodnictwa roztworów kwasu octowego o różnych stężeniach oraz interpretuje wyniki doświadczenia chemicznego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcje zobojętniania zasad kwasami
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów trudno rozpuszczalnych wodorotlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Strącanie osadu trudno rozpuszczalnej soli
   • bada odczyn wodnych roztworów soli i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • przewiduje na podstawie wzorów soli, które z nich ulegają reakcji hydrolizy, oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • zapisuje równania reakcji hydrolizy soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • wyjaśnia znaczenie reakcji zobojętniania w stosowaniu dla działania leków na nadkwasotępodaje treść prawa rozcieńczeń Ostwalda i przedstawia jego zapis w sposób matematyczny
   • określa zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturze
   • wyjaśnia, na czym polega efekt wspólnego jonu

   Uczeń:

   • omawia na dowolnych przykładach kwasów i zasad różnice w interpretacji dysocjacji elektrolitycznej według teorii Arrheniusa, Brønsteda–Lowry’ego i Lewisa
   • stosuje prawo działania mas w różnych reakcjach odwracalnych
   • przewiduje warunki przebiegu konkretnych reakcji chemicznych w celu zwiększenia ich wydajności
   • wyjaśnia proces dysocjacji jonowej z uwzględnieniem roli wody w tym procesie
   • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania dysocjacji jonowej, używając wzorów ogólnych kwasów, zasad i soli
   • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu
   • wykonuje obliczenia chemiczne, korzystając z definicji stopnia dysocjacji
   • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych
   • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody
   • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH-
   • przewiduje odczyn wodnych roztworów soli, zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie odczynu wodnych roztworów soli; zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • przewiduje odczyn roztworu po reakcji chemicznej substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych
   • oblicza stałą i stopień dysocjacji elektrolitycznej elektrolitu o znanym stężeniu z wykorzystaniem prawa rozcieńczeń Ostwalda
   • stosuje prawo rozcieńczeń Ostwalda do rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności
   • przewiduje, która z trudno rozpuszczalnych soli o znanych iloczynach rozpuszczalności w danej temperaturze strąci się łatwiej, a która trudniej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Miareczkowanie zasady kwasem w obecności wskaźnika kwasowo-zasadowego

    

    

   9. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • określa budowę atomów wodoru i helu na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu sodu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne sodu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków sodu (NaOH, NaCl)
   • określa budowę atomu wapnia na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu glinu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne glinu
   • wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu, i wymienia zastosowania tego procesu
   • definiuje pojęcie amfoteryczność na przykładzie wodorotlenku glinu
   • określa budowę atomu krzemu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia zastosowania krzemu, wiedząc, że jest on półprzewodnikiem
   • zapisuje wzór i nazwę systematyczną związku krzemu, który jest głównym składnikiem piasku
   • wyjaśnia, czym jest powietrze, i wymienia jego najważniejsze składniki
   • określa budowę atomu tlenu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji spalania węgla, siarki i magnezu w tlenie
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy i jaką rolę odgrywa w przyrodzie
   • określa budowę atomu azotu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków azotu (kwasu azotowego(V), azotanów(V)) i wymienia ich zastosowania
   • określa budowę atomu siarki na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki
   • zapisuje wzory najważniejszych związków siarki (tlenku siarki(IV), tlenku siarki(VI), kwasu siarkowego(VI) i siarczanów(VI))
   • określa budowę atomu chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje wzory najważniejszych związków chloru (kwasu chlorowodorowego i chlorków)
   • określa, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych fluorowców wraz ze zwiększaniem się masy atomów fluorowców
   • podaje kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloków s, p, d oraz f
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku s
   • wymienia właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowania wodoru i helu
   • podaje wybrany sposób otrzymywania wodoru i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • zapisuje wzór tlenku i wodorotlenku dowolnego pierwiastka chemicznego należącego do bloku s
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku p
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne borowców oraz wzory tlenków borowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne węglowców oraz wzory tlenków węglowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotowców oraz przykładowe wzory tlenków, kwasów i soli azotowców
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenowców oraz przykładowe wzory związków tlenowców (tlenków, nadtlenków, siarczków i wodorków)
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców oraz przykładowe wzory związków fluorowców
   • określa, jak zmienia się aktywność chemiczna fluorowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne helowców oraz omawia ich aktywność chemiczną
   • omawia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i charakter chemiczny pierwiastków bloku p
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne bloku d
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów manganu i żelaza
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów miedzi i chromu, uwzględniając promocję elektronu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy chrom
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków chromu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy mangan
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków manganu
   • omawia aktywność chemiczną żelaza na podstawie jego położenia w szeregu napięciowym metali
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków żelaza oraz wymienia ich właściwości
   • wymienia nazwy systematyczne i wzory sumaryczne związków miedzi oraz omawia ich właściwości
   • wymienia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku d
   • omawia podobieństwa właściwości pierwiastków chemicznych w ramach grup układu okresowego i zmiany tych właściwości w okresach

   Uczeń:

   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sodu oraz formułuje wniosek
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcja sodu z wodą oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne sodu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków sodu (m.in. NaNO3) oraz omawia ich właściwości
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • zapisuje wzory i nazwy chemiczne wybranych związków wapnia (CaCO3,
    CaSO4 · 2 H2O, CaO, Ca(OH)2) oraz omawia ich właściwości
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne glinu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wyjaśnia pojęcie pasywacji oraz rolę, jaką odgrywa ten proces w przemyśle materiałów konstrukcyjnych
   • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu, zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne krzemu na podstawie położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wymienia składniki powietrza i określa, które z nich są stałe, a które zmienne
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenu oraz azotu na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia zjawisko alotropii na przykładzie tlenu i omawia różnice we właściwościach odmian alotropowych tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces skraplania gazów
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wyjaśnia rolę tlenu w przyrodzie
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków azotu i tlenu (N2O5, HNO3, azotany(V))
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki na podstawie jej położenia w układzie okresowym pierwiastków oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • wymienia odmiany alotropowe siarki
   • charakteryzuje wybrane związki siarki (SO2, SO3, H2SO4, siarczany(VI), H2S, siarczki)
   • wyjaśnia pojęcie higroskopijność
   • wyjaśnia pojęcie woda chlorowa i omawia jej właściwości
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Działanie chloru na substancje barwne i formułuje wniosek
   • zapisuje równania reakcji chemicznych chloru z wybranymi metalami
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór w reakcji syntezy, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór z soli kamiennej, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wyjaśnia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych i zapisuje strukturę elektronową wybranych pierwiastków bloku s
   • wyjaśnia, dlaczego wodór i hel należą do pierwiastków bloku s
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać wodór
   • omawia sposoby otrzymywania wodoru oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków i wodorotlenków pierwiastków chemicznych bloku s
   • zapisuje strukturę elektronową powłoki walencyjnej wybranych pierwiastków chemicznych bloku p
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków węglowców
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków azotowców
   • omawia sposób otrzymywania, właściwości i zastosowania amoniaku
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych soli azotowców
   • omawia obiegi azotu i tlenu w przyrodzie
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków siarki, selenu i telluru
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych tlenowców
   • wyjaśnia, jak – wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej – zmienia się aktywność chemiczna tlenowców
   • omawia, jak zmieniają się właściwości fluorowców
   • wyjaśnia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i właściwości utleniające fluorowców
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców oraz omawia, jak zmienia się moc tych kwasów
   • omawia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku p
   • zapisuje strukturę elektronową zewnętrznej powłoki wybranych pierwiastków bloku d

   Uczeń:

   • omawia podobieństwa i różnice właściwości metali i niemetali na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie roztworów mocnych kwasów na glin oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Pasywacja glinu w kwasie azotowym(V) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • porównuje budowę wodorowęglanu sodu i węglanu sodu
   • zapisuje równanie reakcji chemicznej otrzymywania węglanu sodu z wodorowęglanu sodu
   • wskazuje hydrat wśród podanych związków chemicznych oraz zapisuje równania reakcji prażenia tego hydratu
   • omawia właściwości krzemionki
   • omawia sposób otrzymywania oraz właściwości amoniaku i soli amonowych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków chemicznych bloku s
   • wyjaśnia, jak zmienia się charakter chemiczny pierwiastków bloku s
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, kwasów tlenowych, kwasów beztlenowych oraz soli pierwiastków chemicznych bloku p
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarki plastycznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku siarki(IV) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości tlenku siarki(IV) i stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
   • omawia sposób otrzymywania siarkowodoru
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie aktywności chemicznej fluorowców oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • porównuje, jak zmieniają się aktywność chemiczna oraz właściwości utleniające fluorowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej
   • wyjaśnia bierność chemiczną helowców
   • charakteryzuje pierwiastki bloku p pod względem tego, jak zmieniają się ich właściwości, elektroujemność, aktywność chemiczna i charakter chemiczny
   • wyjaśnia, dlaczego wodór, hel, litowce i berylowce należą do pierwiastków chemicznych bloku s
   • porównuje, jak – w zależności od położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie – zmienia się aktywność litowców i berylowców
   • zapisuje strukturę elektronową pierwiastków chemicznych bloku d z uwzględnieniem promocji elektronu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI), zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej oraz udowadnia, że jest to reakcja redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach kwasowym, obojętnym i zasadowym, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych oraz udowadnia, że są to reakcje redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • wyjaśnia zależność charakteru chemicznego związków chromu i manganu od stopni utlenienia związków chromu i manganu w tych związkach chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku d
   • rozwiązuje chemografy dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

    

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amoniaku i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości kwasu azotowego(V) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje podobieństwa i różnice właściwości sodu, wapnia, glinu, krzemu, tlenu, azotu, siarki i chloru na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia różnicę między tlenkiem, nadtlenkiem i ponadtlenkiem
   • przewiduje i zapisuje wzór strukturalny nadtlenku sodu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chloru z sodem oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • rozróżnia tlenki obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne wśród tlenków omawianych pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzające charakter chemiczny danego tlenku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku s i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku s zmieniają się w ramach bloku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku p i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku p zmieniają się w ramach bloku
   • projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości związków manganu, chromu, miedzi i żelaza
   • rozwiązuje chemografy o dużym stopniu trudności dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • omawia typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków 17. grupy, z uwzględnieniem ich zachowania wobec wody i zasad
   • omawia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloku f
   • wyjaśnia pojęcia lantanowce i aktynowce
   • charakteryzuje lantanowce i aktynowce
   • wymienia zastosowania pierwiastków chemicznych bloku f

    

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
   • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
   • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
   • proponuje rozwiązania nietypowe,
   • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

   Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych
   w podstawie programowej (
   załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony

    

    

   1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej
   • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
   • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
   • oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu  
   • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
   • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego
   • oblicza masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, np. MgO, CO2
   • definiuje pojęcia dotyczące współczesnego modelu budowy atomu: orbital atomowy, liczby kwantowe (n, l, m, ms), stan energetyczny, stan kwantowy, elektrony sparowane
   • wyjaśnia na przykładzie atomu wodoru, co to są izotopy pierwiastków chemicznych
   • omawia współczesne teorie dotyczące budowy modelu atomu
   • definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny
   • podaje treść prawa okresowości
   • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych (podział na grupy, okresy i bloki konfiguracyjne)
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s, p, d oraz f
   • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali

   Uczeń:

   • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
   • podaje treść zasady nieoznaczoności Heisenberga, reguły Hunda oraz zakazu Pauliego
   • opisuje typy orbitali atomowych i rysuje ich kształty
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 10
   • definiuje pojęcia: promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna, okres półtrwania
   • wymienia zastosowania izotopów pierwiastków promieniotwórczych
   • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii od starożytności do czasów współczesnych
   • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
   • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych (konfiguracja elektronowa wyznaczająca podział na bloki s, p, d oraz f)
   • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym

   Uczeń:

   • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, masa cząsteczkowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego
   • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowej
   • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
   • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
   • określa rodzaje i właściwości promieniowania (a, b, g)
   • wyjaśnia pojęcie szereg promieniotwórczy
   • podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości
   • wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikowano pierwiastki chemiczne w XIX w.
   • omawia kryterium klasyfikacji pierwiastków chemicznych zastosowane przez Dmitrija Mendelejewa
   • analizuje, jak – zależnie od położenia w układzie okresowym – zmienia się charakter chemiczny pierwiastków grup głównych
   • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej

   Uczeń:

   • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy
   • zapisuje za pomocą liczb kwantowych konfiguracje elektronowe atomów dowolnych pierwiastków chemicznych oraz jonów wybranych pierwiastków
   • wyjaśnia, dlaczego masa atomowa pierwiastka chemicznego zwykle nie jest liczbą całkowitą
   • wyznacza masę izotopu promieniotwórczego na podstawie okresu półtrwania
   • analizuje zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • rysuje wykres zmiany masy izotopu promieniotwórczego w zależności od czasu
   • zapisuje przebieg reakcji jądrowych
   • wyjaśnia kontrolowany i niekontrolowany przebieg reakcji łańcuchowej
   • porównuje układ okresowy pierwiastków chemicznych opracowany przez Mendelejewa (XIX w.) ze współczesną wersją
   • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
   • uzasadnia, dlaczego lantanowce znajdują się w grupie 3. i okresie 6., a aktynowce w grupie 3. i okresie 7.
   • wymienia nazwy systematyczne superciężkich pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych większych od 100

    

    

   2. Wiązania chemiczne

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie elektroujemność
   • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
   • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków (np. O2, H2) i związków chemicznych
    (np. H2O, HCl)
   • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol, moment dipolowy
   • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane)
   • wskazuje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
   • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
   • definiuje pojęcia: orbital molekularny (cząsteczkowy), wiązanie σ, wiązanie π, wiązanie metaliczne, wiązanie wodorowe, wiązanie koordynacyjne, donor pary elektronowej, akceptor pary elektronowej
   • opisuje budowę wewnętrzną metali
   • definiuje pojęcie hybrydyzacja orbitali atomowych
   • wskazuje, od czego zależy kształt cząsteczki (rodzaj hybrydyzacji)

   Uczeń:

   • omawia, jak zmienia się elektroujemność pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i regułę oktetu elektronowego
   • przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
   • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, jonowe
   • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego
   • wyjaśnia różnicę między orbitalem atomowym a orbitalem cząsteczkowym (molekularnym)
   • wyjaśnia pojęcia: stan podstawowy atomu, stan wzbudzony atomu
   • wyjaśnia, na czym polega hybrydyzacja orbitali atomowych
   • podaje warunek wystąpienia hybrydyzacji orbitali atomowych
   • przedstawia przykład przestrzennego rozmieszczenia wiązań w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • wyjaśnia, na czym polega i do czego służy metoda VSERP
   • definiuje pojęcia: atom centralny, ligand, liczba koordynacyjna

   Uczeń:

   • analizuje, jak zmieniają się elektroujemność i charakter chemicznego pierwiastków w układzie okresowym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, jonowe oraz koordynacyjne
   • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
    -akceptorowym
   • wyjaśnia pojęcie energia jonizacji
   • omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloków s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
   • charakteryzuje wiązania metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
   • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
   • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typów σ i π
   • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
   • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
   • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych
   • oblicza liczbę przestrzenną i na podstawie jej wartości określa typ hybrydyzacji oraz możliwy kształt cząsteczek
   • opisuje typy hybrydyzacji orbitali atomowych (sp, sp2, sp3)

   Uczeń:

   • wyjaśnia zależność między długością wiązania a jego energią
   • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
   • proponuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe dla cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
   • określa typy wiązań (σ i π) w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
   • określa rodzaje oddziaływań między atomami a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
   • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
   • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
   • przewiduje typ hybrydyzacji w cząsteczkach (np. CH4, BF3)
   • udowadnia zależność między typem hybrydyzacji a kształtem cząsteczki
   • określa wpływ wolnych par elektronowych na geometrię cząsteczki
   • określa kształt cząsteczek i jonów metodą VSEPR

    

    

   3. Systematyka związków nieorganicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
   • wymienia przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
   • zapisuje równania prostych reakcji chemicznych (reakcji syntezy, analizy i wymiany)
   • podaje treść prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego
   • interpretuje równania reakcji chemicznych w aspektach jakościowym i ilościowym
   • definiuje pojęcie tlenki
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
   • ustala doświadczalnie charakter chemiczny danego tlenku
   • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorków
   • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
   • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranej zasady
   • definiuje pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje wzory i nazwy wybranych tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • definiuje pojęcia: kwasy, moc kwasu
   • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (ze względu na ich skład, moc i właściwości utleniające)
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
   • definiuje pojęcie sole
   • wymienia rodzaje soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
   • przeprowadza doświadczenie mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
   • opisuje rodzaje skał wapiennych i ich właściwości
   • podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych
   • definiuje pojęcia: wodorki, azotki, węgliki

   Uczeń:

   • wymienia różnicę między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie prostego związku chemicznego (np. FeS), zapisuje równanie przeprowadzonej reakcji chemicznej, określa jej typ oraz wskazuje substraty i produkty
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30
   • opisuje budowę tlenków
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
   • wymienia przykłady zastosowania tlenków
   • wymienia odmiany tlenku krzemu(IV) występujące w środowisku przyrodniczym
   • opisuje proces produkcji szkła
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
   • opisuje budowę wodorotlenków
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania zasad
   • wyjaśnia pojęcia: amfoteryczność, tlenki amfoteryczne, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych tlenków i wodorotlenków z kwasami i zasadami
   • wymienia przykłady zastosowania wodorków
   • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
   • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
   • opisuje budowę kwasów
   • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
   • wymienia metody otrzymywania kwasów i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia przykłady zastosowania kwasów
   • opisuje budowę soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
   • wyjaśnia pojęcia wodorosole i hydroksosole
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami
   • znajduje informacje na temat występowania soli w przyrodzie
   • wymienia zastosowania soli w przemyśle i życiu codziennym
   • wyjaśnia mechanizm zjawiska krasowego
   • określa przyczyny twardości wody i sposoby jej usuwania
   • wyjaśnia wpływ składników wód mineralnych na organizm ludzki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • wskazuje zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne wśród podanych przemian
   • określa typ reakcji chemicznej na podstawie jej przebiegu
   • stosuje prawo zachowania masy i prawo stałości składu związku chemicznego
   • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
   • wymienia kryteria podziału tlenków i na tej podstawie dokonuje ich klasyfikacji
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych tych tlenków z kwasami i zasadami
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki i wodorotlenki amfoteryczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie zachowania tlenku glinu wobec zasady i kwasu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaciach cząsteczkowej i jonowej
   • wymienia metody otrzymywania tlenków, wodorków, wodorotlenków i kwasów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku wapnia i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Reakcja tlenku fosforu(V) z wodą i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie Badanie charakteru chemicznego wybranych wodorków i zapisuje odpowiednie równania reakcji
   • omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia metody otrzymywania soli
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami
   • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
   • odszukuje informacje na temat występowania w przyrodzie tlenków i wodorotlenków, podaje ich wzory i nazwy systematyczne oraz zastosowania
   • opisuje budowę, właściwości oraz zastosowania węglików i azotków
   • opisuje różnice we właściwościach hydratów i soli bezwodnych na przykładzie skał gipsowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wykrywanie węglanu wapnia i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Termiczny rozkład wapieni i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Gaszenie wapna palonego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie charakteru chemicznego tlenków metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 30 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek tlenków i nadtlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
   • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie kwasu chlorowodorowego na etanian sodu oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych i uwodnionych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ogrzewanie siarczanu(VI) miedzi(II)-woda(1/5) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
   • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
   • proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarce
   • określa typ wiązania chemicznego występującego w azotkach
   • zapisuje równania reakcji chemicznych, w których wodorki, węgliki i azotki występują jako substraty

                 

    

   4. Stechiometria

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia mol i masa molowa
   • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
   • podaje treść prawa Avogadra
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z pojęciem masy molowej (z zachowaniem stechiometrycznych ilości substratów i produktów reakcji chemicznej)

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
   • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
   • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra (o większym stopniu trudności)
   • wyjaśnia pojęcie wydajność reakcji chemicznej
   • oblicza skład procentowy związków chemicznych
   • wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym
   • podaje równanie Clapeyrona
   • wyjaśnia różnicę między wzorem elementarnym (empirycznym) a wzorem rzeczywistym związku chemicznego
   • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

   Uczeń:

   • porównuje gęstości różnych gazów, znając ich masy molowe
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)
   • wykonuje obliczenia związane z wydajnością reakcji chemicznych
   • wykonuje obliczenia umożliwiające określenie wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych (o znacznym stopniu trudności)
   • stosuje równanie Clapeyrona do obliczenia objętości lub liczby moli gazu w dowolnych warunkach ciśnienia i temperatury
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne z zastosowaniem równania Clapeyrona

                 

    

   5. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
   • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
   • określa stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach prostych związków chemicznych
   • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
   • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
   • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle
   • definiuje pojęcie ogniwo galwaniczne i podaje zasadę jego działania
   • opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella
   • definiuje pojęcie półogniwo
   • omawia procesy korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali
   • wymienia metody zabezpieczania metali przed korozją

   Uczeń:

   • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w cząsteczkach związków nieorganicznych, organicznych oraz jonowych
   • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
   • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
   • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metalireakcja dysproporcjonowania
   • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella
   • wyjaśnia pojęcie siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)
   • wyjaśnia pojęcie normalna elektroda wodorowa
   • podaje przykłady półogniw i ogniw galwanicznych
   • wyjaśnia pojęcia potencjał standardowy półogniwa i szereg elektrochemiczny metali
   • omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

   Uczeń:

   • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
   • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z chlorkiem żelaza(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i podaje jego interpretację elektronową
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
   • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
   • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle
   • oblicza siłę elektromotoryczną dowolnego ogniwa, korzystając z szeregu napięciowego metali
   • zapisuje równania reakcji elektrodowych dla roztworów wodnych i stopionych soli
   • wyjaśnia różnie między ogniwem odwracalnym i nieodwracalnym oraz podaje przykłady takich ogniw
   • opisuje budowę, zasadę działania i zastosowania źródeł prądu stałego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza kwasu chlorowodorowego
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu
    i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Elektroliza wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji elektrodowych

   Uczeń:

   • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja miedzi z azotanem(V) srebra(I)
   • zapisuje równanie reakcji miedzi z azotanem(V) srebra(I) i metodą bilansu elektronowego dobiera współczynniki stechiometryczne
   • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
   • zapisuje równania reakcji redoks i ustala współczynniki stechiometryczne metodą jonowo-elektronową
   • wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy
   • przewiduje kierunek przebiegu reakcji redoks na podstawie potencjałów standardowych półogniw
   • zapisuje i rysuje schemat ogniwa odwracalnego i nieodwracalnego
   • przewiduje produkty elektrolizy wodnych roztworów kwasów, zasad i soli

    

    

   6. Roztwory

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna (homogeniczna), mieszanina niejednorodna (heterogeniczna), rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
   • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
   • sporządza wodne roztwory substancji
   • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
   • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja
   • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin
   • odczytuje z wykresu rozpuszczalności informacje na temat wybranej substancji
   • definiuje pojęcia stężenie procentowe stężenie molowe
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: koloid (zol), żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja, koloid liofobowy, koloid liofilowy, efekt Tyndalla
   • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
   • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki
   • wymienia zastosowania koloidów
   • wyjaśnia mechanizm rozpuszczania substancji w wodzie
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczaniem a roztwarzaniem
   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji
   • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji
   • odczytuje z wykresów rozpuszczalności informacje na temat różnych substancji
   • wyjaśnia proces krystalizacji
   • projektuje doświadczenie chemiczne mające na celu wyhodowanie kryształów wybranej substancji
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

   Uczeń:

   • dokonuje podziału roztworów (ze względu na rozmiary cząstek substancji rozpuszczonej) na roztwory właściwe, zawiesiny i koloidy
   • projektuje doświadczenie chemiczne pozwalające rozdzielić mieszaninę niejednorodną (substancji stałych w cieczach) na składniki
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie wpływu temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie oraz formułuje wniosek
   • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji
   • wyjaśnia, w jaki sposób można otrzymać układy koloidalne (kondensacja, dyspersja)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Koagulacja białka oraz określa właściwości roztworu białka jaja
   • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji
   • wymienia zasady postępowania podczas sporządzania roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie rozpuszczalności chlorku sodu w wodzie i benzynie oraz określa, od czego zależy rozpuszczalność substancji
   • wymienia przykłady substancji tworzących układy koloidalne przez kondensację lub dyspersję
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol oraz formułuje wniosek
   • wymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji
   • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności
   • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach
   • oblicza stężenia procentowe roztworów hydratów
   • przelicza stężenia procentowe i molowe roztworów
   • przelicza zawartość substancji w roztworze wyrażoną za pomocą stężenia procentowego na stężenia w ppm i ppb oraz podaje zastosowania tych jednostek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdzielanie barwników roślinnych metodą chromatografii
   • projektuje doświadczenie chemiczne Ekstrakcja jodu z jodku potasu

    

    

   7. Kinetyka chemiczna i termochemia

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny
   • definiuje pojęcia: szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, kataliza, katalizator, równanie termochemiczne
   • wymienia rodzaje katalizy
   • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
   • określa warunki standardowe
   • podaje treść reguły Lavoisiera–Laplace’a i prawa Hessa
   • definiuje pojęcie okres półtrwania reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, praca, ciepło, energia całkowita układu
   • wyjaśnia pojęcia: teoria zderzeń aktywnych, kompleks aktywny, równanie kinetyczne reakcji chemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej
   • podaje treść reguły van’t Hoffa
   • wykonuje proste obliczenia chemiczne z zastosowaniem reguły van’t Hoffa
   • wyjaśnia pojęcie równanie termochemiczne
   • wyjaśnia pojęcia standardowa entalpia tworzenia i standardowa entalpia spalania
   • wyjaśnia pojęcie temperaturowy współczynnik szybkości reakcji chemicznej
   • omawia proces biokatalizy i wyjaśnia pojęcie biokatalizatory
   • wyjaśnia pojęcie aktywatory

    

   Uczeń:

   • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)
   • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji
   • zapisuje równania kinetyczne reakcji chemicznych
   • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozdrobnienie substratów a szybkość reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczna synteza jodku magnezu i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru, zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej i formułuje wniosek
   • określa zmianę energii reakcji chemicznej przez kompleks aktywny
   • porównuje rodzaje katalizy i podaje ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to są inhibitory oraz podaje ich przykłady
   • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem
   • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu
   • zapisuje ogólne równania kinetyczne reakcji chemicznych i na ich podstawie określa rząd tych reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych
   • wyjaśnia pojęcie entalpia
   • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych (ΔH > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęć: szybkość reakcji chemicznej, równanie kinetyczne, reguła van’t Hoffa
   • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów
   • wyjaśnia różnicę między katalizą homogeniczną, katalizą heterogeniczną i autokatalizą oraz podaje zastosowania tych procesów
   • stosuje prawo Hessa w obliczeniach termochemicznych
   • dokonuje obliczeń termochemicznych z wykorzystaniem równania termochemicznego

   8. Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia elektrolity i nieelektrolity
   • podaje założenia teorii dysocjacji elektrolitycznej (jonowej) Arrheniusa w odniesieniu do kwasów, zasad i soli
   • definiuje pojęcia: reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna, stan równowagi chemicznej, stała dysocjacji elektrolitycznej, hydroliza soli
   • podaje treść prawa działania mas
   • podaje treść reguły przekory
    Le Chateliera–Brauna
   • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów
   • definiuje pojęcie stopień dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej
   • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne
   • zapisuje proste równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej
   • definiuje pojęcie odczyn roztworu
   • wymienia podstawowe wskaźniki
    kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej
   • podaje założenia teorii Brønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad
   • podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej
   • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe
   • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
   • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych
   • zapisuje wzór matematyczny przedstawiający treść prawa działania mas
   • podaje przykłady wyjaśniające regułę przekory
   • wymienia czynniki wpływające na stan równowagi chemicznej
   • zapisuje wzory matematyczne na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej i stałej dysocjacji elektrolitycznej
   • wymienia czynniki wpływające na wartość stałej dysocjacji elektrolitycznej i stopnia dysocjacji elektrolitycznej
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów
   • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn jonowy wody
   • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy soli
   • tłumaczy właściwości sorpcyjne oraz kwasowość gleby
   • wyjaśnia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania środków ochrony roślin
   • wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancji

    

   Uczeń:

   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia założenia teorii
    Br
    ønsteda–Lowry’ego w odniesieniu do kwasów i zasad oraz wymienia przykłady kwasów i zasad według znanych teorii
   • stosuje prawo działania mas na konkretnym przykładzie reakcji odwracalnej, np. dysocjacji słabych elektrolitów
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji
   • stosuje regułę przekory w konkretnych reakcjach chemicznych
   • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu zbadanie przewodnictwa roztworów kwasu octowego o różnych stężeniach oraz interpretuje wyniki doświadczenia chemicznego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcje zobojętniania zasad kwasami
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów trudno rozpuszczalnych wodorotlenków
   • projektuje doświadczenie chemiczne Strącanie osadu trudno rozpuszczalnej soli
   • bada odczyn wodnych roztworów soli i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • przewiduje na podstawie wzorów soli, które z nich ulegają reakcji hydrolizy, oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • zapisuje równania reakcji hydrolizy soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • wyjaśnia znaczenie reakcji zobojętniania w stosowaniu dla działania leków na nadkwasotępodaje treść prawa rozcieńczeń Ostwalda i przedstawia jego zapis w sposób matematyczny
   • określa zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturze
   • wyjaśnia, na czym polega efekt wspólnego jonu

   Uczeń:

   • omawia na dowolnych przykładach kwasów i zasad różnice w interpretacji dysocjacji elektrolitycznej według teorii Arrheniusa, Brønsteda–Lowry’ego i Lewisa
   • stosuje prawo działania mas w różnych reakcjach odwracalnych
   • przewiduje warunki przebiegu konkretnych reakcji chemicznych w celu zwiększenia ich wydajności
   • wyjaśnia proces dysocjacji jonowej z uwzględnieniem roli wody w tym procesie
   • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania dysocjacji jonowej, używając wzorów ogólnych kwasów, zasad i soli
   • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu
   • wykonuje obliczenia chemiczne, korzystając z definicji stopnia dysocjacji
   • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych
   • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody
   • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH-
   • przewiduje odczyn wodnych roztworów soli, zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie odczynu wodnych roztworów soli; zapisuje równania reakcji hydrolizy w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz określa rodzaj reakcji hydrolizy
   • przewiduje odczyn roztworu po reakcji chemicznej substancji zmieszanych w ilościach stechiometrycznych i niestechiometrycznych
   • oblicza stałą i stopień dysocjacji elektrolitycznej elektrolitu o znanym stężeniu z wykorzystaniem prawa rozcieńczeń Ostwalda
   • stosuje prawo rozcieńczeń Ostwalda do rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności
   • przewiduje, która z trudno rozpuszczalnych soli o znanych iloczynach rozpuszczalności w danej temperaturze strąci się łatwiej, a która trudniej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Miareczkowanie zasady kwasem w obecności wskaźnika kwasowo-zasadowego

    

    

   9. Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych

    

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • określa budowę atomów wodoru i helu na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu sodu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne sodu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków sodu (NaOH, NaCl)
   • określa budowę atomu wapnia na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • określa budowę atomu glinu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne glinu
   • wyjaśnia, na czym polega pasywacja glinu, i wymienia zastosowania tego procesu
   • definiuje pojęcie amfoteryczność na przykładzie wodorotlenku glinu
   • określa budowę atomu krzemu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia zastosowania krzemu, wiedząc, że jest on półprzewodnikiem
   • zapisuje wzór i nazwę systematyczną związku krzemu, który jest głównym składnikiem piasku
   • wyjaśnia, czym jest powietrze, i wymienia jego najważniejsze składniki
   • określa budowę atomu tlenu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji spalania węgla, siarki i magnezu w tlenie
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy i jaką rolę odgrywa w przyrodzie
   • określa budowę atomu azotu na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotu
   • zapisuje wzory najważniejszych związków azotu (kwasu azotowego(V), azotanów(V)) i wymienia ich zastosowania
   • określa budowę atomu siarki na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki
   • zapisuje wzory najważniejszych związków siarki (tlenku siarki(IV), tlenku siarki(VI), kwasu siarkowego(VI) i siarczanów(VI))
   • określa budowę atomu chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • zapisuje wzory najważniejszych związków chloru (kwasu chlorowodorowego i chlorków)
   • określa, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych fluorowców wraz ze zwiększaniem się masy atomów fluorowców
   • podaje kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloków s, p, d oraz f
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku s
   • wymienia właściwości fizyczne, chemiczne oraz zastosowania wodoru i helu
   • podaje wybrany sposób otrzymywania wodoru i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • zapisuje wzór tlenku i wodorotlenku dowolnego pierwiastka chemicznego należącego do bloku s
   • wymienia nazwy i symbole chemiczne pierwiastków bloku p
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne borowców oraz wzory tlenków borowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne węglowców oraz wzory tlenków węglowców i podaje ich charakter chemiczny
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne azotowców oraz przykładowe wzory tlenków, kwasów i soli azotowców
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenowców oraz przykładowe wzory związków tlenowców (tlenków, nadtlenków, siarczków i wodorków)
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne fluorowców oraz przykładowe wzory związków fluorowców
   • określa, jak zmienia się aktywność chemiczna fluorowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne helowców oraz omawia ich aktywność chemiczną
   • omawia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i charakter chemiczny pierwiastków bloku p
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne bloku d
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów manganu i żelaza
   • zapisuje konfigurację elektronową atomów miedzi i chromu, uwzględniając promocję elektronu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy chrom
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków chromu
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych, które tworzy mangan
   • określa, od czego zależy charakter chemiczny związków manganu
   • omawia aktywność chemiczną żelaza na podstawie jego położenia w szeregu napięciowym metali
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków żelaza oraz wymienia ich właściwości
   • wymienia nazwy systematyczne i wzory sumaryczne związków miedzi oraz omawia ich właściwości
   • wymienia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku d
   • omawia podobieństwa właściwości pierwiastków chemicznych w ramach grup układu okresowego i zmiany tych właściwości w okresach

   Uczeń:

   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie właściwości sodu oraz formułuje wniosek
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcja sodu z wodą oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne sodu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka chemicznego w układzie okresowym
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków sodu (m.in. NaNO3) oraz omawia ich właściwości
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne wapnia na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • zapisuje wzory i nazwy chemiczne wybranych związków wapnia (CaCO3,
    CaSO4 · 2 H2O, CaO, Ca(OH)2) oraz omawia ich właściwości
   • omawia właściwości fizyczne i chemiczne glinu na podstawie przeprowadzonych doświadczeń chemicznych oraz położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wyjaśnia pojęcie pasywacji oraz rolę, jaką odgrywa ten proces w przemyśle materiałów konstrukcyjnych
   • wyjaśnia, na czym polega amfoteryczność wodorotlenku glinu, zapisując odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne krzemu na podstawie położenia tego pierwiastka w układzie okresowym
   • wymienia składniki powietrza i określa, które z nich są stałe, a które zmienne
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne tlenu oraz azotu na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia zjawisko alotropii na przykładzie tlenu i omawia różnice we właściwościach odmian alotropowych tlenu
   • wyjaśnia, na czym polega proces skraplania gazów
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • wyjaśnia rolę tlenu w przyrodzie
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne najważniejszych związków azotu i tlenu (N2O5, HNO3, azotany(V))
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne siarki na podstawie jej położenia w układzie okresowym pierwiastków oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • wymienia odmiany alotropowe siarki
   • charakteryzuje wybrane związki siarki (SO2, SO3, H2SO4, siarczany(VI), H2S, siarczki)
   • wyjaśnia pojęcie higroskopijność
   • wyjaśnia pojęcie woda chlorowa i omawia jej właściwości
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne Działanie chloru na substancje barwne i formułuje wniosek
   • zapisuje równania reakcji chemicznych chloru z wybranymi metalami
   • wymienia właściwości fizyczne i chemiczne chloru na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz wyników przeprowadzonych doświadczeń chemicznych
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór w reakcji syntezy, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • proponuje doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać chlorowodór z soli kamiennej, oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wyjaśnia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych i zapisuje strukturę elektronową wybranych pierwiastków bloku s
   • wyjaśnia, dlaczego wodór i hel należą do pierwiastków bloku s
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne, w którego wyniku można otrzymać wodór
   • omawia sposoby otrzymywania wodoru oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków i wodorotlenków pierwiastków chemicznych bloku s
   • zapisuje strukturę elektronową powłoki walencyjnej wybranych pierwiastków chemicznych bloku p
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków węglowców
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków azotowców
   • omawia sposób otrzymywania, właściwości i zastosowania amoniaku
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych soli azotowców
   • omawia obiegi azotu i tlenu w przyrodzie
   • omawia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków siarki, selenu i telluru
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne związków chemicznych tlenowców
   • wyjaśnia, jak – wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej – zmienia się aktywność chemiczna tlenowców
   • omawia, jak zmieniają się właściwości fluorowców
   • wyjaśnia, jak zmieniają się aktywność chemiczna i właściwości utleniające fluorowców
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów tlenowych i beztlenowych fluorowców oraz omawia, jak zmienia się moc tych kwasów
   • omawia typowe właściwości pierwiastków chemicznych bloku p
   • zapisuje strukturę elektronową zewnętrznej powłoki wybranych pierwiastków bloku d

   Uczeń:

   • omawia podobieństwa i różnice właściwości metali i niemetali na podstawie ich położenia w układzie okresowym pierwiastków chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Działanie roztworów mocnych kwasów na glin oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Pasywacja glinu w kwasie azotowym(V) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • porównuje budowę wodorowęglanu sodu i węglanu sodu
   • zapisuje równanie reakcji chemicznej otrzymywania węglanu sodu z wodorowęglanu sodu
   • wskazuje hydrat wśród podanych związków chemicznych oraz zapisuje równania reakcji prażenia tego hydratu
   • omawia właściwości krzemionki
   • omawia sposób otrzymywania oraz właściwości amoniaku i soli amonowych
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, wodorków, azotków i siarczków pierwiastków chemicznych bloku s
   • wyjaśnia, jak zmienia się charakter chemiczny pierwiastków bloku s
   • zapisuje wzory ogólne tlenków, kwasów tlenowych, kwasów beztlenowych oraz soli pierwiastków chemicznych bloku p
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarki plastycznej i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości tlenku siarki(IV) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) i formułuje wniosek
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • omawia właściwości tlenku siarki(IV) i stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
   • omawia sposób otrzymywania siarkowodoru
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie aktywności chemicznej fluorowców oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • porównuje, jak zmieniają się aktywność chemiczna oraz właściwości utleniające fluorowców wraz ze zwiększaniem się ich liczby atomowej
   • wyjaśnia bierność chemiczną helowców
   • charakteryzuje pierwiastki bloku p pod względem tego, jak zmieniają się ich właściwości, elektroujemność, aktywność chemiczna i charakter chemiczny
   • wyjaśnia, dlaczego wodór, hel, litowce i berylowce należą do pierwiastków chemicznych bloku s
   • porównuje, jak – w zależności od położenia danego pierwiastka chemicznego w grupie – zmienia się aktywność litowców i berylowców
   • zapisuje strukturę elektronową pierwiastków chemicznych bloku d z uwzględnieniem promocji elektronu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI), zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej oraz udowadnia, że jest to reakcja redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI) oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowiskach kwasowym, obojętnym i zasadowym, zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych oraz udowadnia, że są to reakcje redoks (wskazuje utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji)
   • wyjaśnia zależność charakteru chemicznego związków chromu i manganu od stopni utlenienia związków chromu i manganu w tych związkach chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(II) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku żelaza(III) i badanie jego właściwości oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • charakteryzuje pierwiastki chemiczne bloku d
   • rozwiązuje chemografy dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości wodorotlenku miedzi(II) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

    

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości amoniaku i zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie właściwości kwasu azotowego(V) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje podobieństwa i różnice właściwości sodu, wapnia, glinu, krzemu, tlenu, azotu, siarki i chloru na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym
   • wyjaśnia różnicę między tlenkiem, nadtlenkiem i ponadtlenkiem
   • przewiduje i zapisuje wzór strukturalny nadtlenku sodu
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja chloru z sodem oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej w postaci cząsteczkowej i jonowej
   • rozróżnia tlenki obojętne, kwasowe, zasadowe i amfoteryczne wśród tlenków omawianych pierwiastków chemicznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzające charakter chemiczny danego tlenku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku s i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku s zmieniają się w ramach bloku
   • omawia charakter chemiczny, aktywność chemiczną oraz elektroujemność pierwiastków bloku p i udowadnia, że właściwości te zmieniają się w ramach bloku
   • udowadnia, że właściwości związków chemicznych pierwiastków bloku p zmieniają się w ramach bloku
   • projektuje doświadczenie chemiczne umożliwiające zbadanie właściwości związków manganu, chromu, miedzi i żelaza
   • rozwiązuje chemografy o dużym stopniu trudności dotyczące pierwiastków chemicznych bloków s, p oraz d
   • omawia typowe właściwości chemiczne wodorków pierwiastków 17. grupy, z uwzględnieniem ich zachowania wobec wody i zasad
   • omawia kryterium przynależności pierwiastków chemicznych do bloku f
   • wyjaśnia pojęcia lantanowce i aktynowce
   • charakteryzuje lantanowce i aktynowce
   • wymienia zastosowania pierwiastków chemicznych bloku f

    

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
   • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
   • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
   • proponuje rozwiązania nietypowe,
   • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

   Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres podstawowy

    

   1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej
   • rozpoznaje piktogramy i wyjaśnia ich znaczenie
   • omawia budowę atomu
   • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
   • oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu  
   • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
   • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego
   • oblicza masy cząsteczkowe związków chemicznych
   • omawia budowę współczesnego modelu atomu
   • definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny, izotop
   • podaje treść prawa okresowości
   • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s oraz p
   • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali
   • definiuje pojęcie elektroujemność
   • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
   • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków chemicznych (np. O2, H2) i związków chemicznych (np. H2O, HCl)
   • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol
   • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne  spolaryzowane, wiązanie koordynacyjne, (metaliczne)
   • definiuje pojęcia wiązanie σ, wiązanie π
   • podaje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
   • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
   • opisuje budowę wewnętrzną metali

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
   • wyjaśnia pojęcia powłoka, podpowłoka
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
   • zapisuje powłokową konfigurację elektronową atomów pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20
   • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
   • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje zależności między budową elektronową pierwiastka i jego położeniem w grupie i okresie układu okresowego a jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi
   • omawia zmienność elektroujemności pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i oktetu elektronowego
   • przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
   • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe
   • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego

    

    

   Uczeń:

   • wie, jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne
   • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii
   • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 20 oraz jonów o podanym ładunku (zapis konfiguracji pełny i skrócony)
   • wyjaśnia pojęcie czterech liczb kwantowych
   • wyjaśnia pojęcia orbitale
    s, p, d, f
   • analizuje zmienność charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych zależnie od ich położenia w układzie okresowym
   • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej
   • analizuje zmienność elektroujemności i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe oraz koordynacyjne
   • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
    -akceptorowym
   • omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
   • charakteryzuje wiązanie metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
   • wyjaśnia związek między wartością elektroujemności a możliwością tworzenia kationów i anionów
   • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
   • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typu σ i π
   • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
   • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
   • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych

   Uczeń:

   • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-
    -falowy
   • wyjaśnia, dlaczego zwykle masa atomowa pierwiastka chemicznego nie jest liczbą całkowitą
   • definiuje pojęcia promieniotwórczość, okres półtrwania
   • wyjaśnia, co to są izotopy pierwiastków chemicznych, na przykładzie atomu wodoru
   • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
   • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
   • określa rodzaj i liczbę wiązań σ i π w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
   • określa rodzaje oddziaływań między atomami
    a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
   • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
   • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie właściwości fizycznych substancji tworzących kryształy

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
   • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
   • wyjaśnia, na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej i sztucznej
   • podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości i ocenia związane z tym zagrożenia

    

   2. Systematyka związków nieorganicznych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
   • definiuje pojęcie tlenki
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
   • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne, tlenki amfoteryczne
   • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
   • opisuje budowę wodorotlenków
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
   • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku i wybranej zasady
   • definiuje pojęcia: amfoteryczność, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje wzory i nazwy wybranych wodorotlenków amfoterycznych
   • definiuje pojęcie wodorki
   • podaje zasady nazewnictwa wodorków
   • definiuje pojęcia kwasy, moc kwasu
   • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (tlenowe i beztlenowe)
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
   • wymienia metody otrzymywania kwasów
   • definiuje pojęcie sole
   • wymienia rodzaje soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
   • wymienia metody otrzymywania soli
   • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
   • omawia zastosowanie soli
   • opisuje znaczenie soli dla funkcjonowania organizmu człowieka
   • wyjaśnia pojęcie hydraty
   • wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej

   Uczeń:

   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne tlenków
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe i obojętne
   • wyjaśnia zjawisko amfoteryczności
   • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie tlenku miedzi
   • projektuje doświadczenie Badanie działania wody na tlenki metali i niemetali
   • wymienia przykłady zastosowania tlenków
   • opisuje odmiany, właściwości i zastosowania SiO2
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
   • wymienia metody otrzymywania wodorotlenków i zasad
   • klasyfikuje wodorotlenki ze względu na ich charakter chemiczny
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych wodorotlenków i zasad z kwasami
   • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
   • opisuje charakter chemiczny wodorków
   • projektuje doświadczenie Badanie działania wody na wybrane związki pierwiastków chemicznych z wodorem
   • opisuje budowę kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
   • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
   • szereguje kwasy pod względem mocy
   • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
   • projektuje doświadczenia pozwalające otrzymać kwasy różnymi metodami
   • omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy)
   • opisuje budowę soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
   • określa właściwości chemiczne soli
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych wodorotlenków i zasad z kwasami
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wyjaśnia pojęcia wodorosolehydroksosole
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami i zapisuje równania tych reakcji w postaci cząsteczkowej
   • opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania
   • projektuje doświadczenie Wykrywanie skał wapiennych
   • projektuje doświadczenie Termiczny rozkład wapieni
   • podaje informacje na temat składników zawartych w wodzie mineralnej w aspekcie ich działania na organizm ludzki
   • podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania
   • zapisuje wzory i nazwy hydratów
   • podaje właściwości hydratów
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Usuwanie wody z hydratów
   • wyjaśnia proces twardnienia zaprawy wapiennej

   Uczeń:

   • wymienia różne kryteria podziału tlenków
   • zapisuje reakcje tlenu z  metalami: Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Cu
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki amfoteryczne
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych z kwasami i zasadami
   • opisuje proces produkcji szkła, jego rodzaje i zastosowania
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki amfoteryczne
   • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie właściwości wodorotlenku sodu
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenków i zasad
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku glinu i badanie jego właściwości amfoterycznych oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej
   • zapisuje równania reakcji wodorków pierwiastków 17. grupy z zasadami i wodą
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych dotyczących właściwości chemicznych kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy)
   • zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące utleniające właściwości wybranych kwasów
   • wymienia przykłady zastosowania kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami i zapisuje równania tych reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconym zapisem jonowym
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych
    i uwodnionych
   • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Gaszenie wapna palonego
   • opisuje mechanizm zjawiska krasowego
   • porównuje właściwości hydratów i soli bezwodnych
   • wyjaśnia proces otrzymywania zaprawy wapiennej i proces jej twardnienia

    

    

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
   • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • określa różnice w budowie i właściwościach chemicznych  tlenków i nadtlenków
   • analizuje tabelę rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie
   • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzających charakter chemiczny wodorków
   • opisuje zjawisko kwaśnych opadów, zapisuje odpowiednie równania reakcji
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
   • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
   • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
   • podaje metody, którymi można otrzymać wybraną sól, i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie chlorku miedzi(II) w reakcji tlenku miedzi(II) z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie chlorku miedzi(II) w reakcji wodorotlenku miedzi(II) z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia
   • opisuje sposoby usuwania twardości wody, zapisuje odpowiednia równania reakcji

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • przygotowuje i prezentuje prace projektowe oraz zadania testowe z systematyki związków nieorganicznych, z uwzględnieniem ich właściwości oraz wykorzystaniem wiadomości z zakresu podstawowego chemii

    

   3. Stechiometria

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia mol i masa molowa
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciem masa cząsteczkowa
   • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
   • podaje treść prawa Avogadra
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z prawem zachowania masy

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
   • wyjaśnia pojęcia: skład jakościowy, skład ilościowy, wzór empiryczny, wzór rzeczywisty
   • wyjaśnia różnicę między wzorem empirycznym a wzorem rzeczywistym
   • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
   • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
   • projektuje doświadczenie Potwierdzenie prawa zachowania masy
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra
    (o większym stopniu trudności)
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stosunku atomowego, masowego i procentowego pierwiastków w związku chemicznym
   • wykonuje obliczenia związane z prawem stałości składu
   • oblicza skład procentowy związków chemicznych
   • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

    

   Uczeń:

   • porównuje gęstości różnych gazów na podstawie znajomości ich mas molowych
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

    

   4. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
   • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
   • określa stopnie utlenienia pierwiastków w prostych związkach chemicznych
   • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
   • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
   • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • określa etapy ustalania współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji redoks
   • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle
   • wyjaśnia pojęcia: ogniwo galwaniczne, półogniwo, elektroda, katoda, anoda, klucz elektrolityczny, SEM
   • opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella
   • zapisuje schemat ogniwa galwanicznego
   • ustala znaki elektrod w ogniwie galwanicznym
   • wyjaśnia pojęcie potencjał elektrody (potencjał półogniwa)
   • wyjaśnia pojęcie standardowa (normalna) elektroda wodorowa
   • wyjaśnia pojęcie szereg elektrochemiczny metali
   • wymienia metody zabezpieczenia metali przed korozją

   Uczeń:

   • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych i jonach
   • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
   • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
   • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metali i reakcja dysproporcjonowania
   • projektuje doświadczenie chemiczne Porównanie aktywności chemicznej żelaza, miedzi i wapnia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania reakcji rozcieńczonych i stężonych roztworów kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI) z Al, Fe, Cu, Ag
   • analizuje informacje wynikające z położenia metali w szeregu elektrochemicznym
   • podaje zasadę działania ogniwa galwanicznego
   • dokonuje podziału ogniw na odwracalne i nieodwracalne
   • definiuje pojęcia potencjał standardowy półogniwa szereg elektrochemiczny metali
   • omawia proces korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali
   • opisuje sposoby zapobiegania korozji.
   • opisuje budowę i działanie źródeł prądu stałego
   • projektuje i wykonuje doświadczenie Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

   Uczeń:

   • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
   • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcje wybranych metali z roztworami kwasu azotowego(V) – stężonym i rozcieńczonym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Reakcje wybranych metali z roztworami kwasu siarkowego(VI) – stężonym i rozcieńczonym
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
   • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
   • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle
   • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella
   • oblicza SEM ogniwa galwanicznego na podstawie standardowych potencjałów półogniw, z których jest ono zbudowane
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie działania ogniwa galwanicznego
   • omawia zjawisko pasywacji glinu i wynikające z niego zastosowania glinu

    

    

    

    

   Uczeń:

   • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
   • zapisuje równania reakcji kwasów utleniających z metalami szlachetnymi i ustala współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego
   • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
   • zapisuje równania reakcji zachodzących na elektrodach (na katodzie i anodzie) ogniwa galwanicznego o danym schemacie
   • zapisuje odpowiednie równania reakcji dotyczące korozji elektrochemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość procesu korozji elektrochemicznej

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy
   • omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli

    

   5. Roztwory

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, roztwór ciekły, roztwór stały, roztwór gazowy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
   • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
   • sporządza wodne roztwory substancji
   • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
   • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego
   • definiuje pojęcia: koloid, zol, żel, koagulacja, peptyzacja, denaturacja
   • wymienia różnice we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin
   • odczytuje z wykresu rozpuszczalności informacje na temat wybranej substancji
   • definiuje pojęcia stężenie procentowe i stężenie molowe
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: koloid, zol, żel, efekt Tyndalla
   • wymienia przykłady roztworów o różnym stanie skupienia rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej
   • omawia sposoby rozdzielania roztworów właściwych (substancji stałych w cieczach, cieczy w cieczach) na składniki
   • wymienia zastosowania koloidów
   • wyjaśnia proces rozpuszczania substancji w wodzie
   • wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem
    a roztwarzaniem
   • sprawdza doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji
   • wyjaśnia proces krystalizacji
   • projektuje i wykonuje doświadczenie chemiczne Odróżnianie roztworu właściwego od koloidu
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Rozdzielanie składników mieszaniny niejednorodnej metodą sączenia (filtracji)
   • podaje zasady postępowania podczas sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym
   • rozwiązuje zadanie związane z zatężaniem i rozcieńczaniem roztworów

   Uczeń:

   • wyjaśnia różnicę między rozpuszczalnością a szybkością rozpuszczania substancji
   • analizuje wykresy rozpuszczalności różnych substancji
   • dobiera metody rozdzielania mieszanin jednorodnych na składniki, biorąc pod uwagę różnice we właściwościach składników mieszanin
   • sporządza roztwór nasycony i nienasycony wybranej substancji w określonej temperaturze, korzystając z wykresu rozpuszczalności tej substancji
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe i stężenie molowe, z uwzględnieniem gęstości roztworu
   • projektuje doświadczenie Sporządzanie roztworu o określonym stężeniu procentowym
   • projektuje doświadczenie Sporządzanie roztworu o określonym stężeniu procentowym
   • oblicza stężenie procentowe lub molowe roztworu otrzymanego przez zmieszanie dwóch roztworów o różnych stężeniach

    

   Uczeń:

   • projektuje i wykonuje doświadczenie Rozdzielanie składników mieszaniny jednorodnej barwników roślinnych metodą chromatografii bibułowej
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Rozdzielanie mieszaniny jednorodnej metodą ekstrakcji cieczciecz
   • wymienia sposoby otrzymywania roztworów nasyconych z roztworów nienasyconych i odwrotnie, korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji
   • wykonuje odpowiednie obliczenia chemiczne, a następnie sporządza roztwory o określonym stężeniu procentowym i molowym, zachowując poprawną kolejność wykonywanych czynności
   • przelicza stężenia procentowych na molowe i odwrotnie
   • przelicza stężenia roztworu na rozpuszczalność i odwrotnie

    

    

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • przelicza zawartość substancji w roztworze wyrażoną za pomocą stężenia procentowego na stężenia w ppm i ppb oraz podaje zastosowania tych jednostek
   • wyjaśnia pojęcie stężenie masowe roztworu
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stężenie procentowe, stężenie molowe, stężenie masowe z uwzględnieniem gęstości roztworów oraz ich mieszania, zatężania i rozcieńczania

    

   6. Reakcje chemiczne w roztworach wodnych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: dysocjacja elektrolityczna, elektrolity nieelektrolity
   • definiuje pojęcia reakcja odwracalna, reakcja nieodwracalna
   • zapisuje proste równania dysocjacji jonowej elektrolitów i podaje nazwy powstających jonów
   • definiuje pojęcie stopień dysocjacji elektrolitycznej
   • zapisuje wzór na obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej
   • wyjaśnia pojęcia mocne elektrolity, słabe elektrolity
   • wymienia przykłady elektrolitów mocnych i słabych
   • zapisuje ogólne równanie dysocjacji kwasów, zasad i soli
   • wyjaśnia sposób dysocjacji kwasów, zasad i soli
   • wyjaśnia pojęcia: odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-
    -zasadowe
    , pH, pOH
   • wymienia podstawowe wskaźniki kwasowo-zasadowe (pH) i omawia ich zastosowania
   • wyjaśnia, co to jest skala pH i w jaki sposób można z niej korzystać
   • opisuje, czym są właściwości sorpcyjne gleby oraz co to jest odczyn gleby
   • dokonuje podziału nawozów na naturalne i sztuczne (fosforowe, azotowe i potasowe)
   • wymienia przykłady nawozów naturalnych i sztucznych
   • wymienia podstawowe rodzaje zanieczyszczeń gleby
   • wyjaśnia, na czym polega reakcja zobojętniania i reakcja strącania osadów oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej
   • wskazuje w tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie związki chemiczne trudno rozpuszczalne

   Uczeń:

   • wyjaśnia kryterium podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia kryterium podziału elektrolitów na mocne i słabe
   • wyjaśnia przebieg dysocjacji kwasów wieloprotonowych
   • wyjaśnia rolę cząsteczek wody jako dipoli w procesie dysocjacji elektrolitycznej
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli bez uwzględniania dysocjacji wielostopniowej
   • wyjaśnia przebieg dysocjacji zasad wielowodorotlenowych
   • porównuje moc elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji
   • wymienia przykłady reakcji odwracalnych i nieodwracalnych
   • wyznacza pH roztworów z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych oraz określa ich odczyn
   • oblicza pH i pOH na podstawie znanych stężeń molowych jonów H+ i OHi odwrotnie
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie odczynu i pH roztworów kwasu, zasady i soli
   • opisuje znaczenie właściwości sorpcyjnych i odczynu gleby oraz wpływ pH gleby na wzrost wybranych roślin
   • wyjaśnia, na czym polega zanieczyszczenie gleby
   • wymienia źródła chemicznego zanieczyszczenia gleby
   • zapisuje równania reakcji zobojętniania w postaci cząsteczkowej i jonowej i skróconego zapisu jonowego
   • analizuje tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie pod kątem możliwości przeprowadzenia reakcji strącania osadów
   • zapisuje równania reakcji strącania osadów w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconego zapisu jonowego

    

   Uczeń:

   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-
    -zasadowych w wodnych roztworach różnych związków chemicznych
    oraz dokonuje podziału substancji na elektrolity i nieelektrolity
   • wyjaśnia przebieg dysocjacji kwasów wieloprotonowych
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli, uwzględniając dysocjację stopniową niektórych kwasów i zasad
   • wykonuje obliczenia chemiczne z zastosowaniem pojęcia stopień dysocjacji
   • wymienia czynniki wpływające na wartość stopnia dysocjacji elektrolitycznej
   • wyjaśnia wielkość stopnia dysocjacji dla elektrolitów dysocjujących stopniowo
   • porównuje przewodnictwo elektryczne roztworów różnych kwasów o takich samych stężeniach
    i interpretuje wyniki doświadczeń chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie właściwości sorpcyjnych gleby
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Badanie odczynu gleby
   • opisuje wpływ pH gleby na rozwój roślin
   • uzasadnia potrzebę stosowania nawozów sztucznych
    i pestycydów i podaje ich przykłady
   • wyjaśnia, na czym polega chemiczne zanieczyszczenie gleby
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie soli przez działanie kwasem na wodorotlenek
   • bada przebieg reakcji zobojętniania z użyciem wskaźników kwasowo-
    -zasadowych
   • wymienia sposoby otrzymywania wodorosoli i hydroksosoli oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych

   Uczeń:

   • wyjaśnia proces dysocjacji jonowej z uwzględnieniem roli wody w tym procesie
   • zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów, zasad i soli z uwzględnieniem dysocjacji wielostopniowej
   • wyjaśnia przyczynę kwasowego odczynu roztworów kwasów oraz zasadowego odczynu roztworów wodorotlenków; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • analizuje zależność stopnia dysocjacji od rodzaju elektrolitu i stężenia roztworu
   • wykonuje obliczenia chemiczne, korzystając z definicji stopnia dysocjacji
   • ustala skład ilościowy roztworów elektrolitów
   • wyjaśnia zależność między pH a iloczynem jonowym wody
   • posługuje się pojęciem pH w odniesieniu do odczynu roztworu i stężenia jonów H+ i OH-
   • wymienia źródła zanieczyszczeń gleby, omawia ich skutki oraz podaje sposoby ochrony gleby przed degradacją
   • omawia istotę reakcji zobojętniania i strącania osadów oraz podaje zastosowania tych reakcji chemicznych
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorosoli przez działanie kwasem na zasadę
   • projektuje doświadczenie chemiczne Otrzymywanie osadów praktycznie nierozpuszczalnych soli i wodorotlenków
   • opisuje działanie leków neutralizujących nadmiar kwasu w żołądku

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancji
   • podaje zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturze
   • przewiduje, która z trudno rozpuszczalnych soli o znanych iloczynach rozpuszczalności w danej temperaturze strąci się łatwiej, a która trudniej
   • omawia zjawiska krasowe i zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące te zjawiska
   • omawia naturalne wskaźniki odczynu gleby
   • wyjaśnia znaczenie symboli umieszczonych na etykietach nawozów

    

    

   7. Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces endoenergetyczny, proces egzoenergetyczny
   • definiuje pojęcia: energia aktywacji, entalpia, szybkość reakcji chemicznej, kataliza, katalizator
   • wymienia czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznej
   • definiuje pojęcie katalizator
   • wymienia rodzaje katalizy

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia: układ, otoczenie, układ otwarty, układ zamknięty, układ izolowany, energia wewnętrzna układu, efekt cieplny reakcji, reakcja egzotermiczna, reakcja endotermiczna, proces egzoenergetyczny, proces endoenergetyczny, ciepło, energia całkowita układu
   • wymienia przykłady reakcji endo- i egzoenergetycznych
   • określa efekt energetyczny reakcji chemicznej na podstawie wartości entalpii
   • konstruuje wykres energetyczny reakcji chemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ rozdrobnienia na szybkość reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji chemicznej
   • projektuje doświadczenie chemiczne Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej
   • definiuje pojęcie inhibitor

   Uczeń:

   • przeprowadza reakcje będące przykładami procesów egzoenergetycznych i endoenergetycznych oraz wyjaśnia istotę zachodzących procesów
   • projektuje doświadczenie Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
   • projektuje doświadczenie chemiczne Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
   • projektuje doświadczenie chemiczne Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
   • wyjaśnia pojęcia szybkość reakcji chemicznej i energia aktywacji
   • projektuje doświadczenie chemiczne Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru
   • wyjaśnia, co to są inhibitory, oraz podaje ich przykłady
   • wyjaśnia różnicę między katalizatorem a inhibitorem
   • rysuje wykres zmian stężenia substratów i produktów oraz szybkości reakcji chemicznej w funkcji czasu

   Uczeń:

   • udowadnia, że reakcje egzoenergetyczne należą do procesów samorzutnych, a reakcje endoenergetyczne do procesów wymuszonych
   • wyjaśnia pojęcie entalpia układu
   • kwalifikuje podane przykłady reakcji chemicznych do reakcji egzoenergetycznych (ΔH < 0) lub endoenergetycznych
    H > 0) na podstawie różnicy entalpii substratów i produktów
   • udowadnia zależność między rodzajem reakcji chemicznej a zasobem energii wewnętrznej substratów i produktów
   • udowadnia wpływ temperatury, stężenia substratu, rozdrobnienia substancji i katalizatora na szybkość wybranych reakcji chemicznych, przeprowadzając odpowiednie doświadczenia chemiczne
   • opisuje rolę katalizatorów w procesie oczyszczania spalin

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • określa warunki standardowe
   • definiuje pojęcie okres półtrwania
   • omawia proces biokatalizy i wyjaśnia pojęcie biokatalizatory
   • wyjaśnia pojęcie aktywatory

   Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres podstawowy

    

   1. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • wymienia nazwy szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • zna i stosuje zasady BHP obowiązujące w pracowni chemicznej
   • rozpoznaje piktogramy i wyjaśnia ich znaczenie
   • omawia budowę atomu
   • definiuje pojęcia: atom, elektron, proton, neutron, nukleony, elektrony walencyjne
   • oblicza liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego na podstawie zapisu  
   • definiuje pojęcia: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej, masa cząsteczkowa
   • podaje masy atomowe i liczby atomowe pierwiastków chemicznych, korzystając z układu okresowego
   • oblicza masy cząsteczkowe związków chemicznych
   • omawia budowę współczesnego modelu atomu
   • definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny, izotop
   • podaje treść prawa okresowości
   • omawia budowę układu okresowego pierwiastków chemicznych
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne należące do bloków s oraz p
   • określa podstawowe właściwości pierwiastka chemicznego na podstawie znajomości jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali
   • definiuje pojęcie elektroujemność
   • wymienia nazwy pierwiastków elektrododatnich i elektroujemnych, korzystając z tabeli elektroujemności
   • wymienia przykłady cząsteczek pierwiastków chemicznych (np. O2, H2) i związków chemicznych (np. H2O, HCl)
   • definiuje pojęcia: wiązanie chemiczne, wartościowość, polaryzacja wiązania, dipol
   • wymienia i charakteryzuje rodzaje wiązań chemicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne  spolaryzowane, wiązanie koordynacyjne, (metaliczne)
   • definiuje pojęcia wiązanie σ, wiązanie π
   • podaje zależność między różnicą elektroujemności w cząsteczce a rodzajem wiązania
   • wymienia przykłady cząsteczek, w których występuje wiązanie jonowe, kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
   • opisuje budowę wewnętrzną metali

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia przeznaczenie podstawowego szkła i sprzętu laboratoryjnego
   • bezpiecznie posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi
   • wyjaśnia pojęcia powłoka, podpowłoka
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej
   • zapisuje powłokową konfigurację elektronową atomów pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20
   • wyjaśnia budowę współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych, uwzględniając podział na bloki s, p, d oraz f
   • wyjaśnia, co stanowi podstawę budowy współczesnego układu okresowego pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym
   • wskazuje zależności między budową elektronową pierwiastka i jego położeniem w grupie i okresie układu okresowego a jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi
   • omawia zmienność elektroujemności pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • wyjaśnia regułę dubletu elektronowego i oktetu elektronowego
   • przewiduje rodzaj wiązania chemicznego na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków chemicznych
   • wyjaśnia sposób powstawania wiązań kowalencyjnych, kowalencyjnych spolaryzowanych, jonowych i metalicznych
   • wymienia przykłady i określa właściwości substancji, w których występują wiązania metaliczne, wodorowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe
   • wyjaśnia właściwości metali na podstawie znajomości natury wiązania metalicznego

    

    

   Uczeń:

   • wie, jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne
   • przedstawia ewolucję poglądów na temat budowy materii
   • wyjaśnia, od czego zależy ładunek jądra atomowego i dlaczego atom jest elektrycznie obojętny
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: masa atomowa, liczba atomowa, liczba masowa, jednostka masy atomowej (o większym stopniu trudności)
   • zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych Z od 1 do 20 oraz jonów o podanym ładunku (zapis konfiguracji pełny i skrócony)
   • wyjaśnia pojęcie czterech liczb kwantowych
   • wyjaśnia pojęcia orbitale
    s, p, d, f
   • analizuje zmienność charakteru chemicznego pierwiastków grup głównych zależnie od ich położenia w układzie okresowym
   • wykazuje zależność między położeniem pierwiastka chemicznego w danej grupie i bloku energetycznym a konfiguracją elektronową powłoki walencyjnej
   • analizuje zmienność elektroujemności i charakteru chemicznego pierwiastków chemicznych w układzie okresowym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek, w których występują wiązania kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe oraz koordynacyjne
   • wyjaśnia, dlaczego wiązanie koordynacyjne nazywane jest też wiązaniem donorowo-
    -akceptorowym
   • omawia sposób, w jaki atomy pierwiastków chemicznych bloku s i p osiągają trwałe konfiguracje elektronowe (tworzenie jonów)
   • charakteryzuje wiązanie metaliczne i wodorowe oraz podaje przykłady ich powstawania
   • wyjaśnia związek między wartością elektroujemności a możliwością tworzenia kationów i anionów
   • zapisuje równania reakcji powstawania jonów i tworzenia wiązania jonowego
   • przedstawia graficznie tworzenie się wiązań typu σ i π
   • określa wpływ wiązania wodorowego na nietypowe właściwości wody
   • wyjaśnia pojęcie siły van der Waalsa
   • porównuje właściwości substancji jonowych, cząsteczkowych, kowalencyjnych, metalicznych oraz substancji o wiązaniach wodorowych

   Uczeń:

   • wyjaśnia, na czym polega dualizm korpuskularno-
    -falowy
   • wyjaśnia, dlaczego zwykle masa atomowa pierwiastka chemicznego nie jest liczbą całkowitą
   • definiuje pojęcia promieniotwórczość, okres półtrwania
   • wyjaśnia, co to są izotopy pierwiastków chemicznych, na przykładzie atomu wodoru
   • uzasadnia przynależność pierwiastków chemicznych do poszczególnych bloków energetycznych
   • porównuje wiązanie koordynacyjne z wiązaniem kowalencyjnym
   • zapisuje wzory elektronowe (wzory kropkowe) i kreskowe cząsteczek lub jonów, w których występują wiązania koordynacyjne
   • określa rodzaj i liczbę wiązań σ i π w prostych cząsteczkach (np. CO2, N2)
   • określa rodzaje oddziaływań między atomami
    a cząsteczkami na podstawie wzoru chemicznego lub informacji o oddziaływaniu
   • analizuje mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego przez metale i stopione sole
   • wyjaśnia wpływ rodzaju wiązania na właściwości fizyczne substancji
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie właściwości fizycznych substancji tworzących kryształy

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • oblicza masę atomową pierwiastka chemicznego o znanym składzie izotopowym
   • oblicza procentową zawartość izotopów w pierwiastku chemicznym
   • wyjaśnia, na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej i sztucznej
   • podaje przykłady praktycznego wykorzystania zjawiska promieniotwórczości i ocenia związane z tym zagrożenia

    

   2. Systematyka związków nieorganicznych

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: równanie reakcji chemicznej, substraty, produkty, reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany
   • definiuje pojęcie tlenki
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych tlenków metali i niemetali
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków co najmniej jednym sposobem
   • definiuje pojęcia: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki obojętne, tlenki amfoteryczne
   • definiuje pojęcia wodorotlenki i zasady
   • opisuje budowę wodorotlenków
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wybranych wodorotlenków
   • wyjaśnia różnicę między zasadą a wodorotlenkiem
   • zapisuje równanie reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku i wybranej zasady
   • definiuje pojęcia: amfoteryczność, wodorotlenki amfoteryczne
   • zapisuje wzory i nazwy wybranych wodorotlenków amfoterycznych
   • definiuje pojęcie wodorki
   • podaje zasady nazewnictwa wodorków
   • definiuje pojęcia kwasy, moc kwasu
   • wymienia sposoby klasyfikacji kwasów (tlenowe i beztlenowe)
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne kwasów
   • wymienia metody otrzymywania kwasów
   • definiuje pojęcie sole
   • wymienia rodzaje soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne prostych soli
   • wymienia metody otrzymywania soli
   • wymienia przykłady soli występujących w przyrodzie, określa ich właściwości i zastosowania
   • omawia zastosowanie soli
   • opisuje znaczenie soli dla funkcjonowania organizmu człowieka
   • wyjaśnia pojęcie hydraty
   • wyjaśnia proces twardnienia zaprawy gipsowej

   Uczeń:

   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne tlenków
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe i obojętne
   • wyjaśnia zjawisko amfoteryczności
   • wymienia przykłady tlenków kwasowych, zasadowych, obojętnych i amfoterycznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych tlenków kwasowych i zasadowych z wodą
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie tlenku miedzi
   • projektuje doświadczenie Badanie działania wody na tlenki metali i niemetali
   • wymienia przykłady zastosowania tlenków
   • opisuje odmiany, właściwości i zastosowania SiO2
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne wodorotlenków
   • wymienia metody otrzymywania wodorotlenków i zasad
   • klasyfikuje wodorotlenki ze względu na ich charakter chemiczny
   • projektuje doświadczenie Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych wodorotlenków i zasad z kwasami
   • wymienia przykłady zastosowania wodorotlenków
   • opisuje charakter chemiczny wodorków
   • projektuje doświadczenie Badanie działania wody na wybrane związki pierwiastków chemicznych z wodorem
   • opisuje budowę kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania kwasów
   • dokonuje podziału podanych kwasów na tlenowe i beztlenowe
   • szereguje kwasy pod względem mocy
   • podaje nazwy kwasów nieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych
   • projektuje doświadczenia pozwalające otrzymać kwasy różnymi metodami
   • omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy)
   • opisuje budowę soli
   • zapisuje wzory i nazwy systematyczne soli
   • określa właściwości chemiczne soli
   • zapisuje równania reakcji chemicznych wybranych wodorotlenków i zasad z kwasami
   • przeprowadza doświadczenie chemiczne mające na celu otrzymanie wybranej soli w reakcji zobojętniania oraz zapisuje odpowiednie równanie reakcji chemicznej
   • wyjaśnia pojęcia wodorosolehydroksosole
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli trzema sposobami i zapisuje równania tych reakcji w postaci cząsteczkowej
   • opisuje rodzaje skał wapiennych (wapień, marmur, kreda), ich właściwości i zastosowania
   • projektuje doświadczenie Wykrywanie skał wapiennych
   • projektuje doświadczenie Termiczny rozkład wapieni
   • podaje informacje na temat składników zawartych w wodzie mineralnej w aspekcie ich działania na organizm ludzki
   • podaje przykłady nawozów naturalnych i sztucznych, uzasadnia potrzebę ich stosowania
   • zapisuje wzory i nazwy hydratów
   • podaje właściwości hydratów
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Usuwanie wody z hydratów
   • wyjaśnia proces twardnienia zaprawy wapiennej

   Uczeń:

   • wymienia różne kryteria podziału tlenków
   • zapisuje reakcje tlenu z  metalami: Na, Mg, Ca, Al, Zn, Fe, Cu
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki amfoteryczne
   • dokonuje podziału tlenków na kwasowe, zasadowe, obojętne i amfoteryczne oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych z kwasami i zasadami
   • opisuje proces produkcji szkła, jego rodzaje i zastosowania
   • wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne, które mogą tworzyć tlenki amfoteryczne
   • podaje przykłady nadtlenków i ich wzory sumaryczne
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie właściwości wodorotlenku sodu
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wodorotlenków i zasad
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Otrzymywanie wodorotlenku glinu i badanie jego właściwości amfoterycznych oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej
   • zapisuje równania reakcji wodorków pierwiastków 17. grupy z zasadami i wodą
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV) i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych dotyczących właściwości chemicznych kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy)
   • zapisuje równania reakcji chemicznych ilustrujące utleniające właściwości wybranych kwasów
   • wymienia przykłady zastosowania kwasów
   • zapisuje równania reakcji otrzymywania wybranej soli co najmniej pięcioma sposobami i zapisuje równania tych reakcji w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconym zapisem jonowym
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, prostych, podwójnych
    i uwodnionych
   • podaje nazwy i zapisuje wzory sumaryczne wybranych wodorosoli i hydroksosoli
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Gaszenie wapna palonego
   • opisuje mechanizm zjawiska krasowego
   • porównuje właściwości hydratów i soli bezwodnych
   • wyjaśnia proces otrzymywania zaprawy wapiennej i proces jej twardnienia

    

    

   Uczeń:

   • projektuje doświadczenie chemiczne Badanie działania zasady i kwasu na tlenki metali i niemetali oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • określa charakter chemiczny tlenków pierwiastków chemicznych o liczbie atomowej Z od 1 do 20 na podstawie ich zachowania wobec wody, kwasu i zasady; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje charakter chemiczny tlenków wybranych pierwiastków i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • przewiduje wzór oraz charakter chemiczny tlenku, znając produkty reakcji chemicznej tego tlenku z wodorotlenkiem sodu i kwasem chlorowodorowym
   • analizuje właściwości pierwiastków chemicznych pod względem możliwości tworzenia tlenków i wodorotlenków amfoterycznych
   • określa różnice w budowie i właściwościach chemicznych  tlenków i nadtlenków
   • analizuje tabelę rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie
   • projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne, w których wyniku można otrzymać różnymi metodami wodorotlenki trudno rozpuszczalne w wodzie; zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania reakcji chemicznych potwierdzających charakter chemiczny wodorków
   • opisuje zjawisko kwaśnych opadów, zapisuje odpowiednie równania reakcji
   • określa różnice w budowie cząsteczek soli obojętnych, hydroksosoli i wodorosoli oraz podaje przykłady tych związków chemicznych
   • ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych
   • ustala wzory soli na podstawie ich nazw
   • podaje metody, którymi można otrzymać wybraną sól, i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie chlorku miedzi(II) w reakcji tlenku miedzi(II) z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Otrzymywanie chlorku miedzi(II) w reakcji wodorotlenku miedzi(II) z kwasem chlorowodorowym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Sporządzanie zaprawy gipsowej i badanie jej twardnienia
   • opisuje sposoby usuwania twardości wody, zapisuje odpowiednia równania reakcji

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • przygotowuje i prezentuje prace projektowe oraz zadania testowe z systematyki związków nieorganicznych, z uwzględnieniem ich właściwości oraz wykorzystaniem wiadomości z zakresu podstawowego chemii

    

   3. Stechiometria

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia mol i masa molowa
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciem masa cząsteczkowa
   • wykonuje bardzo proste obliczenia związane z pojęciami mol i masa molowa
   • podaje treść prawa Avogadra
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z prawem zachowania masy

    

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcie objętość molowa gazów
   • wykonuje proste obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów w warunkach normalnych
   • wyjaśnia pojęcia: skład jakościowy, skład ilościowy, wzór empiryczny, wzór rzeczywisty
   • wyjaśnia różnicę między wzorem empirycznym a wzorem rzeczywistym
   • wyjaśnia, na czym polegają obliczenia stechiometryczne
   • interpretuje równania reakcji chemicznych na sposób cząsteczkowy, molowy, ilościowo w masach molowych, ilościowo w objętościach molowych (gazy) oraz ilościowo w liczbach cząsteczek
   • projektuje doświadczenie Potwierdzenie prawa zachowania masy
   • wykonuje proste obliczenia stechiometryczne związane z masą molową oraz objętością molową substratów i produktów reakcji chemicznej

   Uczeń:

   • wyjaśnia pojęcia liczba Avogadra i stała Avogadra
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, objętość molowa gazów, liczba Avogadra
    (o większym stopniu trudności)
   • wykonuje obliczenia związane z pojęciami stosunku atomowego, masowego i procentowego pierwiastków w związku chemicznym
   • wykonuje obliczenia związane z prawem stałości składu
   • oblicza skład procentowy związków chemicznych
   • rozwiązuje proste zadania związane z ustaleniem wzorów elementarnych i rzeczywistych związków chemicznych

    

   Uczeń:

   • porównuje gęstości różnych gazów na podstawie znajomości ich mas molowych
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

    

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • wyjaśnia różnicę między gazem doskonałym a gazem rzeczywistym
   • wykonuje obliczenia stechiometryczne dotyczące mas molowych, objętości molowych, liczby cząsteczek oraz niestechiometrycznych ilości substratów i produktów (o znacznym stopniu trudności)

    

   4. Reakcje utleniania-redukcji. Elektrochemia

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcie stopień utlenienia pierwiastka chemicznego
   • wymienia reguły obliczania stopni utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych
   • określa stopnie utlenienia pierwiastków w prostych związkach chemicznych
   • definiuje pojęcia: reakcja utleniania-redukcji (redoks), utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja
   • zapisuje proste schematy bilansu elektronowego
   • wskazuje w prostych reakcjach redoks utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • określa etapy ustalania współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji redoks
   • wymienia najważniejsze reduktory stosowane w przemyśle
   • wyjaśnia pojęcia: ogniwo galwaniczne, półogniwo, elektroda, katoda, anoda, klucz elektrolityczny, SEM
   • opisuje budowę i zasadę działania ogniwa Daniella
   • zapisuje schemat ogniwa galwanicznego
   • ustala znaki elektrod w ogniwie galwanicznym
   • wyjaśnia pojęcie potencjał elektrody (potencjał półogniwa)
   • wyjaśnia pojęcie standardowa (normalna) elektroda wodorowa
   • wyjaśnia pojęcie szereg elektrochemiczny metali
   • wymienia metody zabezpieczenia metali przed korozją

   Uczeń:

   • oblicza zgodnie z regułami stopnie utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych i jonach
   • wymienia przykłady reakcji redoks oraz wskazuje w nich utleniacz, reduktor, proces utleniania i proces redukcji
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w prostych równaniach reakcji redoks
   • wyjaśnia, na czym polega otrzymywanie metali z rud z zastosowaniem reakcji redoks
   • wyjaśnia pojęcia szereg aktywności metali i reakcja dysproporcjonowania
   • projektuje doświadczenie chemiczne Porównanie aktywności chemicznej żelaza, miedzi i wapnia oraz zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych
   • zapisuje równania reakcji rozcieńczonych i stężonych roztworów kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI) z Al, Fe, Cu, Ag
   • analizuje informacje wynikające z położenia metali w szeregu elektrochemicznym
   • podaje zasadę działania ogniwa galwanicznego
   • dokonuje podziału ogniw na odwracalne i nieodwracalne
   • definiuje pojęcia potencjał standardowy półogniwa szereg elektrochemiczny metali
   • omawia proces korozji chemicznej oraz korozji elektrochemicznej metali
   • opisuje sposoby zapobiegania korozji.
   • opisuje budowę i działanie źródeł prądu stałego
   • projektuje i wykonuje doświadczenie Badanie wpływu różnych czynników na szybkość korozji elektrochemicznej

   Uczeń:

   • przewiduje typowe stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych na podstawie konfiguracji elektronowej ich atomów
   • analizuje równania reakcji chemicznych i określa, które z nich są reakcjami redoks
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie chemiczne Reakcje wybranych metali z roztworami kwasu azotowego(V) – stężonym i rozcieńczonym
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Reakcje wybranych metali z roztworami kwasu siarkowego(VI) – stężonym i rozcieńczonym
   • dobiera współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniach reakcji redoks, w tym w reakcjach dysproporcjonowania
   • określa, które pierwiastki chemiczne w stanie wolnym lub w związkach chemicznych mogą być utleniaczami, a które reduktorami
   • wymienia zastosowania reakcji redoks w przemyśle
   • zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w ogniwie Daniella
   • oblicza SEM ogniwa galwanicznego na podstawie standardowych potencjałów półogniw, z których jest ono zbudowane
   • projektuje i przeprowadza doświadczenie Badanie działania ogniwa galwanicznego
   • omawia zjawisko pasywacji glinu i wynikające z niego zastosowania glinu

    

    

    

    

   Uczeń:

   • określa stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczkach i jonach złożonych
   • zapisuje równania reakcji kwasów utleniających z metalami szlachetnymi i ustala współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego
   • analizuje szereg aktywności metali i przewiduje przebieg reakcji chemicznych różnych metali z wodą, kwasami i solami
   • zapisuje równania reakcji zachodzących na elektrodach (na katodzie i anodzie) ogniwa galwanicznego o danym schemacie
   • zapisuje odpowiednie równania reakcji dotyczące korozji elektrochemicznej
   • omawia wpływ różnych czynników na szybkość procesu korozji elektrochemicznej

    

   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

   • wyjaśnia różnicę między przebiegiem procesów elektrodowych w ogniwach i podczas elektrolizy
   • omawia proces elektrolizy wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli

    

   5. Roztwory

   Ocena dopuszczająca

   [1]

   Ocena dostateczna

   [1 + 2]

   Ocena dobra

   [1 + 2 + 3]

   Ocena bardzo dobra

   [1 + 2 + 3 + 4]

   Uczeń:

   • definiuje pojęcia: roztwór, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana, roztwór właściwy, roztwór ciekły, roztwór stały, roztwór gazowy, zawiesina, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, roztwór przesycony, rozpuszczanie, rozpuszczalność, krystalizacja
   • wymienia metody rozdzielania na składniki mieszanin niejednorodnych i jednorodnych
   • sporządza wodne roztwory substancji
   • wymienia czynniki przyspieszające rozpuszczanie substancji w wodzie
   • wymienia przykłady roztworów znanych z życia codziennego