• Filozofia

  • Przedmiotowy system oceniania – filozofia

    

   A. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z filozofii

   1. Bieżące ocenianie postępów w nauce filozofii będzie dokonywane na podstawie:

   a. sprawdzianu. Sprawdzian powinien zostać zapowiedziany z dwutygodniowym

   wyprzedzeniem. Ta forma oceniania może być przeprowadzona raz w semestrze. Uczeń ma prawo poprawić każdy sprawdzian jeden raz, przy czym nie może otrzymać oceny gorszej niż za pierwszym razem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena ze sprawdzianu ma wagę 2;

    

   b. „kartkówki”. „Kartkówka” nie musi być zapowiedziana i może obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. Oceny z kartkówki nie można poprawiać. Ocena ta ma wagę 1;

    

   c. odpowiedzi ustnej. Odpowiedź ustna może obejmować treści z trzech ostatnich lekcji. Szczególną formą odpowiedzi ustnej może być wygłoszenie referatu na umówiony z uczniem wcześniej temat. Ocena za odpowiedź ustną ma wagę 1;

            

   d. praca domowa. Ocena za pracę domową ma wagę 1;

    

   e. ponadto uczeń może być oceniony za aktywność na lekcjach oraz stosunek do

   przedmiotu.

    

   1. Ocenianie klasyfikacyjne z filozofii:

   a. przed zakończeniem semestru nauczyciel wystawia każdemu z uczniów ocenę

   semestralną na podstawie zebranych przez uczniów ocen w trakcie bieżącego

   oceniania. Ocena semestralna wynika ze średniej ważonej ocen bieżących;

   b. ocena końcowa (roczna) jest średnią ważoną wszystkich ocen bieżących, z całego roku szkolnego;

   c. uczeń będzie niesklasyfikowany, jeżeli nie otrzymał przynajmniej dwóch ocen

   cząstkowych w danym semestrze, bądź opuścił ponad połowę zajęć z filozofii.

   B. Przedmiot oceniania bieżącego z filozofii

   1. Wiedza:

   a. znajomość i rozumienie pojęć filozoficznych;

   b. znajomość i rozumienie poglądów poszczególnych filozofów i szkół

   filozoficznych;

   c. znajomość i rozumienie problemów poszczególnych dziedzin filozoficznych oraz

   ich podstawowych rozstrzygnięć.

   2. Umiejętności:

   a. posługiwania się pojęciami filozoficznymi;

   b. analizowania problemów filozoficznych oraz poglądów i dokonywania ich

   syntezy;

   c. porównywania i zestawiania ze sobą różnych koncepcji filozoficznych;

   d. pracy z tekstem źródłowym, jego interpretacji;

   e. odnajdywania przesłanek i wyciągania konsekwencji danego rozumowania;

   f. logicznego myślenia;

   g. precyzyjnego formułowania myśli;

   h. korelowania wiedzy filozoficznej z wiedzą zdobytą na innych przedmiotach;

   i. odnoszenia zagadnień filozoficznych do rzeczywistości.

   3. Postawa:

   a. twórcze myślenie;

   b. zaangażowanie i aktywność na zajęciach;

   c. udział w dyskusjach i ćwiczeniach;

   d. postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

   e. kultura i styl wypowiedzi tak ustnej, jak i pisemnej.

    

   C. Przygotowanie ucznia do zajęć

   1. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdych zajęć.

   2. Powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy i mieć go na każdej lekcji. Pisemne prace domowe, jeżeli nauczyciel nie zdecyduje inaczej, powinny być odrabiane w zeszycie przedmiotowym.

   3. Powinien być gotowym do przedstawienia nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności

   w formie pisemnej lub ustnej z zakresu materiału obejmującego trzy ostatnie lekcje.

   4. Uczeń może być  raz nieprzygotowany w ciągu semestru. Nieprzygotowanie

   może polegać na braku gotowości do poddania się sprawdzeniu jego bieżących

   osiągnięć edukacyjnych, braku odrobionej pracy domowej, braku zeszytu.

   5. Fakt nieprzygotowania uczeń może zgłosić nauczycielowi tylko na początku lekcji.

   6. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia od konieczności pisania

   sprawdzianu, czy „kartkówki”, jeżeli były zapowiedziane wcześniej.

   7. Zabronione jest podczas sprawdzania osiągnięć edukacyjnych korzystanie z

   podpowiedzi i ściągawek. Sankcją za wykrytą próbę tego rodzaju nieuczciwości jest

   ocena niedostateczna.

    

    Zakresy wymagań dla uzyskania poszczególnych ocen z filozofii.

    

   A. Ocena „dopuszczający” - poziom wymagań koniecznych (K):

   1. Uczniowie znają:

   a. podstawowe pojęcia filozoficzne,

   b. podstawowe tezy poszczególnych koncepcji filozoficznych,

   c. podstawowe zagadnienia filozoficzne;

   2. Uczniowie potrafią z pomocą nauczyciela:

   a. posługiwać się pojęciami filozoficznymi,

   b. analizować proste problemy filozoficzne,

   c. analizować proste teksty filozoficzne,

   d. konstruować proste rozumowania logiczne;

    

   B. Ocena „dostateczny” - poziom wymagań podstawowych (P):

   1. Uczniowie spełniają kryteria niższego (K) poziomu wymagań oraz

   2. rozumieją:

   a. podstawowe pojęcia filozoficzne,

   b. podstawowe tezy poszczególnych koncepcji filozoficznych,

   c. podstawowe zagadnienia filozoficzne;

   3. potrafią samodzielnie, bądź z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela:

   a. posługiwać się pojęciami filozoficznymi,

   b. analizować proste problemy filozoficzne,

   c. konfrontować ze sobą przeciwstawne stanowiska filozoficzne,

   d. analizować i interpretować proste teksty filozoficzne,

   e. konstruować proste rozumowania logiczne.

   C. Ocena „dobry” - poziom wymagań dopełniających (D):

   1. Uczniowie spełniają kryteria niższego (P) poziomu wymagań oraz

   2. rozumieją:

   a. związki problematyki filozoficznej z rzeczywistością,

   b. powiązania poszczególnych koncepcji filozoficznych;

   3. potrafią:

   a. analizować problemy filozoficzne o średnim stopniu trudności,

   b. analizować i interpretować teksty filozoficzne,

   c. dokonywać syntez i uogólnień,

   d. opisywać rzeczywistość w kategoriach filozoficznych,

   e. powiązać problematykę filozoficzną z wiedzą z innych dziedzin;

   4. dbają o styl i precyzję swoich wypowiedzi;

   5. wykazują się zaangażowaniem i aktywnością na zajęciach.

   D. Ocena „bardzo dobry” - poziom wymagań rozszerzających (R):

   1. Uczniowie spełniają kryteria niższego (D) poziomu wymagań oraz

   2. rozumieją związki filozofii w jej rozwoju historycznym z rozwojem społeczeństw ,

   nauki i kultury;

   3. potrafią:

   a. swobodnie posługiwać się kategoriami filozoficznymi,

   b. analizować problemy filozoficzne o wysokim stopniu trudności,

   c. samodzielnie konstruować argumenty bądź kontrargumenty względem tez i

   stanowisk filozoficznych,

   d. precyzyjnie formułować myśli,

   e. przedstawić zmiany jakie dokonywały się w rozumieniu pojęć filozoficznych,

   f. znaleźć korelację miedzy koncepcjami filozoficznymi a literaturą oraz innymi

   dziedzinami sztuki danej epoki,

   g. zająć własne stanowisko w odniesieniu do dyskutowanych problemów i

   właściwie je uzasadnić;

   4. wykazują się:

   a. twórczym myśleniem,

   b. samodzielną oceną poszczególnych tez filozoficznych i właściwie ją uzasadniają,

   c. wysoką kulturą wypowiedzi:

   5. w pełni opanowali treści i osiągnęli cele kształcenia przewidziane programem

   nauczania.

   E. Ocena „celujący” - poziom wymagań wykraczających (W):

   1. Uczniowie spełniają kryteria niższego (R) poziomu wymagań oraz

   2. samodzielnie prowadzą dociekania filozoficzne, wykraczając poza program

   nauczania;

   3. samodzielnie sięgają do źródeł i opracowań w celu pogłębienia swego rozumienia

   poszczególnych zjawisk filozoficznych;

   4. znają przynajmniej w zarysie systemy filozoficzne spoza naszego kręgu

   kulturowego;

   5. formułują oryginalne wnioski;

   6. biorą udział w olimpiadzie filozoficznej i mają w niej osiągnięcia.

    

   F. Ocena „niedostateczny”:

   1. Uczniowie nie spełniają w sposób zadowalający kryteriów poziomu wymagań

   koniecznych (K) oraz

   2. nie opanowali wiadomości koniecznych do kontynuowania nauki;

   3. nie czynią postępów w przyswajaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych na

   lekcje filozofii, w szczególności nie uzupełniają braków w wykształceniu

   filozoficznym;

   4. są bierni na lekcjach i niesystematyczni;

   5. wykazują lekceważący stosunek do lekcji.