• Prawo w praktyce


 • Temat zajęć edukacyjnych

  Osiągnięcia ucznia:

  Norma prawna. Przepis prawa

  Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa;

  ü  dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych norm postępowania, prawa zwyczajowego i stanowionego; podaje elementy budowy normy prawnej, kryteria podziału norm prawnych, rodzaje przepisów prawnych;

  ü  dostateczny: uczeń charakteryzuje ww. pojęcia;

  ü  dobry: uczeń charakteryzuje związki między pojęciami, potrafi je określić na podstawie prostych przykładów

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie podaje dziedziny życia regulowane różnymi systemami normatywnymi

  ü  celujący: uczeń omawia również normy semiimperatywne

   

  Praworządność. Stosowanie prawa

  Pojecie praworządności, organy czuwające nad zapewnieniem praworządności, pojecie i etapy stosowania prawa:

  ü  dopuszczający: uczeń zna pojecie praworządności, wymienia organy czuwające nad zapewnieniem praworządności, wymienia etapy stosowania prawa

  ü  dostateczny: uczeń podaje znaczenie ww. pojąć

  ü  dobry: uczeń określa znaczenie praworządności, charakteryzuje na podstawie podanego przykładu etapy stosowania prawa

  ü  bardzo dobry: uczeń charakteryzuje instytucje czuwające nad przestrzeganiem praworządności, samodzielnie omawia tematykę zająć na podstawie przygotowanych przez siebie przykładów

  ü  celujący: uczeń potraf i ocenić praworządność w Polsce, podaje własne propozycje poprawy

   

  Stosunek prawny. Zdarzenie prawne

  Pojecie i elementy stosunku prawnego, pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych, prawo podmiotowe, rodzaje praw podmiotowych, uprawnienie, roszczenie;

  ü  dopuszczający: uczeń podaje przykłady stosunków społecznych, w tym prawnych; zna omawiane pojęcia i próbuje określić prawa i obowiązki stron;

  ü  dostateczny: uczeń definiuje pojęcia, podaje prawa i obowiązki stron

  ü  dobry: uczeń charakteryzuje elementy stosunku prawnego i podział zdarzeń prawnych

  ü  bardzo dobry: uczeń charakteryzuje samodzielnie stosunek prawny na podstawie wzoru umowy; określa znaczenie praw podmiotowych i roszczeń w życiu społecznym

  ü  celujący: uczeń omawia samodzielnie konsekwencje więzi prawnych, dyskutuje na ten temat, nawiązując do historii prawa, np. w państwie hitlerowskim

   

  Wykładnia prawa

  Pojecie i rodzaje oraz znaczenie wykładni prawa;

  ü  dopuszczający: uczeń zna pojęcie i cel wykładni prawa

  ü  dostateczny: uczeń definiuje wykładnię prawa i klasyfikuje jej rodzaje na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń samodzielnie określa rodzaje wykładni oraz jej znaczenie na podstawie innych niż podręcznikowe przykładów

  ü  bardzo dobry: uczeń analizuje wyrok sądu lub orzeczenie SN z pomocą nauczyciela

  ü  celujący: uczeń samodzielnie analizuje wyrok sądu lub orzeczenie SN, charakteryzuje rodzaje wykładni nie omawiane w podręczniku

   

  System i gałęzie prawa

  Pojęcie systemu prawa, podział prawa na gałęzie i jego znaczenie;

  ü  dopuszczający: uczeń zna pojecie systemu prawa, wymienia gałęzie prawa

  ü  dostateczny: uczeń zna kryterium podziału prawa na gałęzie, charakteryzuje wybrane gałęzie prawa według podręcznika

  ü  dobry: uczeń dostrzega problem stosowania różnych gałęzi prawa w określonej sytuacji

  ü  bardzo dobry: uczeń przygotowuje również referat na temat wybranej instytucji prawnej, której nie omówiono w podręczniku w ramach danej gałęzi prawa

  ü  celujący: uczeń biegle posługuje się pojęciami z przygotowanego przez siebie referatu - tematyka jw.

   

  Źródła prawa

  Pojecie źródła prawa, aktu normatywnego, hierarchia źródeł prawa, charakterystyka źródeł prawa, przede wszystkim powszechnie obowiązujących, ogłaszanie, obowiązywanie w czasie i przestrzeni, pojęcie i znaczenie nowelizacji, tekstu jednolitego, inkorporacji, kodeksu;

  ü  dopuszczający: uczeń zna podstawowe pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń definiuje pojęcia, rozwiązuje proste przykłady charakteryzujące źródła prawa oraz ich obowiązywanie

  ü  dobry: uczeń omawia zależności między różnymi źródłami prawa, samodzielnie wyszukuje przykłady z dzienników urzędowych

  ü  bardzo dobry: uczeń charakteryzuje również znaczenie prawa wspólnotowego

  ü  celujący: uczeń samodzielnie ocenia znaczenie wybranego i scharakteryzowanego przez siebie źródła prawa

   

  Osoba fizyczna i prawna

  Pojęcie osoby fizycznej i prawnej, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, podział osób prawnych;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia, określa swój status w świetle prawa

  ü  dostateczny: uczeń wskazuje różnice między osobą fizyczną i prawną, z pomocą nauczyciela rozwiązuje przykłady na temat skutków prawnych działania ludzi i jednostek organizacyjnych

  ü  dobry: uczeń samodzielnie rozwiązuje przykłady na ww. temat

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie interpretuje przepisy k.c. na temat osób fizycznych i prawnych, podając przykłady „z życia”

  ü  celujący: uczeń porównuje w samodzielnie przygotowanej pracy status prawny współcześnie i z wybranej epoki w historii prawa; analizuje orzeczenia SN, prace naukowe itd.

  ü 

  Czynność prawna

  Pojęcie, rodzaje, warunki ważności i skutki czynności prawnej;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane na zajęciach pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń charakteryzuje ww. pojęcia na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń dostrzega i charakteryzuje związki między omawianymi pojęciami, samodzielnie rozwiązuje przykłady, również „z życia”

  ü  bardzo dobry: uczeń rozwija omawiane zagadnienia, przygotowując referat na temat wybranej instytucji prawnej z zakresu omawianej problematyki

  ü  celujący: uczeń przedstawia wszechstronną charakterystyką wybranej czynności prawnej, np. umowy nie przewidzianej w materiale lekcji

   

  Przedstawicielstwo

  Pojęcie, rodzaje i skutki prawne przedstawicielstwa;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane na zajęciach pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozumie omawiane pojęcia, rozwiązuje proste przykłady

  ü  dobry: uczeń dostrzega, na podstawie wzorów pism i innych przykładów, związki między omawianymi pojęciami, określa skutki prawne czynności

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie interpretuje poznawane pojęcia, posługując się tekstem kodeksu cywilnego

  ü  celujący: uczeń charakteryzuje również instytucję prokury na podstawie kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych

   

  Przedawnienie roszczeń i obliczanie terminów

  Istota, terminy przedawnienia i jego znaczenie w obrocie prawnym, zasady obliczania terminów w prawie cywilnym;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń omawia pojęcia, rozwiązuje proste przykłady

  ü  dobry: uczeń charakteryzuje konsekwencje przedawnienia, samodzielnie oblicza terminy

  ü  bardzo dobry: uczeń charakteryzuje problematyką przedawnienia na podstawie kazusu

  ü  celujący: uczeń uwzględnia również przedawnienie w prawie podatkowym i karnym oraz instytucją terminu zawitego

   

  Rzeczy i ich podział

  Przedmiot prawa rzeczowego jako działu prawa cywilnego, pojęcie i rodzaje rzeczy, inne przedmioty stosunków prawnych;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń charakteryzuje omawiane pojęcia, rozwiązuje proste przykłady

  ü  dobry: uczeń dostrzega związki między omawianymi pojęciami, samodzielnie rozwiązuje przykłady

  ü  bardzo dobry: uczeń charakteryzuje również pożytki

  ü  celujący: uczeń charakteryzuje wszechstronnie np. problematykę nieruchomości, wykorzystując przykład aktu notarialnego

   

  Własność jako prawo rzeczowe

  Miejsce prawa własności wśród innych praw rzeczowych, uprawnienia właściciela i granice ich wykonywania, nabycie i utrata własności, współwłasność, ochrona własności, własność a posiadanie;

  ü  dopuszczający: uczeń zna pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń charakteryzuje omawiane pojęcia, rozumie je na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń porównuje prawa rzeczowe uwzględniając zakres uprawnień, zna również regulacje innych gałęzi prawa na temat własności

  ü  bardzo dobry: uczeń interpretuje wzory umów przenoszące własność

  ü  celujący: uczeń potraf i również scharakteryzować rozwój własności w różnych epokach historycznych, także w innych krajach

   

  Użytkowanie wieczyste.
  Prawa rzeczowe ograniczone

  Charakterystyka pozostałych praw rzeczowych, znaczenie ksiąg wieczystych;

  ü  dopuszczający: uczeń klasyfikuje pozostałe prawa rzeczowe i zna pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń charakteryzuje pojęcia, rozwiązuje proste przykłady

  ü  dobry: uczeń interpretuje poznawane zagadnienia na podstawie wzorów dokumentów, np. aktów notarialnych

  ü  bardzo dobry: uczeń formułuje omawiane prawa rzeczowe na podstawie wzorów dokumentów

  ü  celujący: uczeń zna również zagadnienia związane z ewidencją gruntów

   

  Pojęcie, podział i źródła zobowiązań

  Pojęcie i znaczenie prawa zobowiązaniowego, pojęcie i elementy zobowiązania, rodzaje zobowiązań i znaczenie tego podziału;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozwiązuje proste przykłady sprawdzające rozumienie poznanych pojąć

  ü  dobry: uczeń określa znaczenie zobowiązań w życiu społeczno-gospodarczym, interpretuje pojęcia na podstawie wzorów umów

  ü  bardzo doby: uczeń samodzielnie rozwiązuje proste problemy prawne związane np. z odpowiedzialnością dłużnika

  ü  celujący: uczeń charakteryzuje orzecznictwo SN na omawiane tematy

   

  Odpowiedzialność cywilna

  Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności cywilnej, szkoda, wina i inne zasady odpowiedzialności cywilnej;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozumie poznawane pojęcia na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń porównuje na podstawie przykładów poznawane pojęcia, charakteryzuje znaczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu społeczno-gospodarczym

  ü  bardzo dobry: uczeń biegle posługuje się wiadomościami przy omawianiu przykładów „z życia”

  ü  celujący: uczeń analizuje orzecznictwo i wykładnie naukową na temat odpowiedzialności cywilnej

   

  Wykonanie i wygaśniecie zobowiązań

  Zachowanie stron zobowiązania, miejsce i termin wykonania, dodatkowe zastrzeżenia umowne, skutki niewykonania, zdarzenia powodujące wygaśniecie zobowiązań;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozumie pojęcia rozwiązując proste przykłady

  ü  dobry: uczeń wykazuje związki między pojęciami, interpretuje wzory umów, kazusy itp.

  ü  bardzo dobry: uczeń stosuje zdobytą wiedzę w samodzielnym konstruowaniu wzorów umów

  ü  celujący: uczeń omawia orzecznictwo SN na temat omawianych zagadnień

   

  Prawo spadkowe

     Dziedziczenie i jego rodzaje, dział spadku;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozwiązuje proste przykłady sprawdzające zrozumienie poznawanych pojąć

  ü  dobry: uczeń dostrzega związki między pojęciami, analizując konkretny stan faktyczny

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie interpretuje stan faktyczny, samodzielnie sporządza wzór testamentu

  ü  celujący: uczeń omawia orzecznictwo SN na temat prawa spadkowego

   

  Prawo gospodarcze

    Pojęcie, źródła prawa gospodarczego, firma, papiery wartościowe ze szczególnym uwzględnieniem weksla, podmioty gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spółek, umowy o działalności gospodarczej; analiza prawa działalności gospodarczej;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozumie poznawane pojęcia no podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń analizuje wzór umowy spółki, umowy sprzedaży, najmu i inne, potraf i sporządzić weksel według wzoru

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie sporządza wzór umowy spółki, analizuje konkretne stany faktyczne

  ü  celujący: uczeń omawia orzecznictwo na tematy z zakresu prawa gospodarczego, stosuje wiedzą ekonomiczną

   

  Prawo pracy

    Pojęcie, źródła, zasady prawa pracy, stosunek pracy, umowa o pracę, znaczenie umów cywilnoprawnych w prawie pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, ochrona wynagrodzenia, ochrona pracy, ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych;

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: rozumienie pojęć na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: analiza treści umowy o pracą, charakterystyka praw i obowiązków stron stosunku pracy, wypełnianie druków urzędowych (np. ZUS)

  ü  bardzo dobry: sporządzenie wzoru umowy o pracą, analiza konkretnego stanu faktycznego, obliczanie wynagrodzenia itd.

  ü  celujący: omawianie orzecznictwa z zakresu prawa pracy

   

  Postępowanie cywilne

  Struktura wymiaru sprawiedliwości, przebieg postępowania przed sądem I instancji, środki odwoławcze, charakterystyka postępowań odrębnych;

  ü  dopuszczający: uczeń zna poznawane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń zna treść poznawanych pojęć na podstawie prostych przykładów

  ü  dobry: uczeń analizuje treść pism procesowych, sporządza je według wzoru

  ü  bardzo dobry: uczeń samodzielnie sporządza wzory pism, prognozuje przebieg postępowania w danej sprawie stosując zdobytą wiedzę

  ü  celujący: uczeń charakteryzuje orzecznictwo SN

   

  Prawo administracyjne

  Przedmiot działania administracji publicznej, struktura administracji i samorządu terytorialnego, podział administracyjny kraju, formy działania administracji:

  ü  dopuszczający: uczeń zna omawiane pojęcia

  ü  dostateczny: uczeń rozwiązuje proste przykłady pozwalające zrozumieć poznawaną problematykę

  ü  dobry: uczeń analizuje treść aktów administracyjnych

  ü  bardzo dobry: uczeń sporządza pisma w postępowaniu administracyjnym, prognozuje przebieg postępowania - również przed sądami administracyjnymi

  ü  celujący: uczeń omawia orzecznictwo dotyczące prawa administracyjnego