• Nauka pływania

  • NAUKA PŁYWANIA

   PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

    

   ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

   Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania oraz jakie wymagania edukacyjne są niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen.

   W trakcie oceniania bieżącego oraz po wystawieniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel uzasadnia ustaloną oceną udzielając uczniowi informacji zwrotnej o poziomie jego osiągnięć, niedociągnięciach oraz udziela wskazówek do dalszej pracy i do przezwyciężania trudności czy rozwijania uzdolnień.

    

    CELE OCENIANIA

   • Diagnozowanie – określanie indywidualnych potrzeb i trudności każdego ucznia
   • Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
   • Motywowanie ucznia do dalszej pracy
   • Systematyczne sprawdzanie postępów ucznia z zakresu umiejętności oraz wiadomości
   • Wdrażanie ucznia do samooceny
   • Dostarczanie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

    

    OBSZARY OCENIANA

   • Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji w tym bezwzględne przestrzeganie regulaminu pływalni i zasad obowiązujących na lekcji
   • Systematyczność udziału w zajęciach oraz działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej
   • Postępy w opanowaniu danego elementu
   • Właściwe przygotowanie ucznia do lekcji (strój kąpielowy, czepek, klapki)
   • Wiedza teoretyczna z zakresu podstawowych zagadnień związanych z przedmiotem

    

    WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

    

   OCENĘ CELIJACĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny
   • Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach (ponad 90% obecności aktywnych)
   • Zaangażowanie i stosunek do zajęć jest wysokie
   • Umiejętności praktyczne i wiadomości z zakresu teorii pływania są na bardzo wysokim poziomie
   • Szanuje i dba o sprzęt sportowy oraz potrafi wykorzystać go zgodnie z jego przeznaczeniem
   • Jest wzorem dla innych kolegów

    

   OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny
   • Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach (ponad 80% obecności aktywnych)
   • Zaangażowanie i stosunek do zajęć jest w pełni zadowalające
   • W pełni opanował materiał programowy
   • Posiada pełne wiadomości z zakresu teorii pływania odpowiednie do etapu nauki
   • Szanuje i dba o sprzęt sportowy oraz potrafi wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem

    

   OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Bezwzględnie przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny
   • Sporadycznie opuszcza zajęcia (ponad 70% obecności aktywnych) a jego nieobecności są usprawiedliwione
   • Zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi większych zastrzeżeń
   • Robi widoczne postępy w usprawnianiu
   • Posiada spory zasób wiadomości z zakresu teorii pływania
   • Szanuje i dba o sprzęt sportowy oraz potrafi wykorzystać go zgodnie z jego przeznaczeniem

    

   OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Przestrzega regulaminu pływalni z zakresu bezpieczeństwa i higieny
   • Opuszcza zajęcia (poniżej 60% obecności aktywnych) i nie zawsze chętnie w nich uczestniczy
   • Zaangażowanie i stosunek do zajęć jest niewystarczający
   • Wykazuje małe postępy w usprawnianiu
   • Posiada mały zasób wiadomości z zakresu teorii pływania
   • Nie zawsze szanuje sprzęt sportowy i nie bardzo potrafi go wykorzystać zgodnie

   z przeznaczeniem

    

   OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Nie zawsze stosuje się do regulaminu i zasad panujących na pływalni,
   • Sporadycznie uczestniczy w zajęciach (poniżej 50% obecności aktywnych)
   • Ma lekceważące podejście do przedmiotu (częste braki stroju)
   • Wykazuje znikome postępy w usprawnianiu
   • Nie szanuje sprzętu, nie potrafi wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem

    

   OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

   • Nie stosuje się do regulaminu pływalni i zasad panujących na lekcji,
   • Bardzo rzadko uczestniczy w zajęciach (poniżej 40% obecności aktywnych)
   • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów
   • Nie opanował minimum programowego z zakresu umiejętności i wiadomości
   • Niszczy sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem

    

    

   Postanowienia końcowe:

   Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

    

   Oceną na dyplom jest  ocena uzyskana w ostatnim roku kształcenia.

    

   Uczeń ma prawo nie brać aktywnego udziału w zajęciach, jeżeli posiada zwolnienie lekarskie, ale nie zwalnia go to z obecności na lekcji. Jeżeli jednak zwolnienie lekarskie obejmuje okres dłuższy niż trzy miesiące, a lekcja nauki pływania jest pierwszą lub ostatnią lekcją danego dnia wówczas uczeń na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora może być nieobecny na tych lekcjach.

    

   Uczeń i rodzice zobowiązani są do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń (przebyte choroby, urazy) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia.

    

   Rodzic może zwolnić dziecko z lekcji nauki pływania sporadycznie, np. z powodu zaplanowanej wizyty u lekarza. Nagminne zwalnianie ucznia z zajęć obowiązkowych przez rodzica będzie niezwłocznie zgłaszane do wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

    

   Uczeń, który posiada zwolnienie lekarskie semestralne lub całoroczne nie otrzymuje oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. Taki wpis w jednym z semestrów nie skutkuje brakiem oceny na koniec roku szkolnego. Zwolnienie z pieczątką międzyszkolnego gabinetu lekarskiego należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od chwili niećwiczenia. Uczeń, który w ciągu całego semestru przedstawi zwolnienia z minimum 70% zajęć i nie ma podstaw do klasyfikacji (brak ocen) - nie otrzymuje oceny w danym semestrze.

    

   Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności na zajęciach (również usprawiedliwionych) przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.

    

   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

    

   Uczeń ze zwolnieniem lekarskim krótszym niż trzy miesiące nie jest zwolniony z zadań teoretycznych.

    

   Złe samopoczucie może być powodem zwolnienia ucznia z całej lub części lekcji w zależności od samopoczucia ucznia, jednak musi on być przygotowany do zajęć.

    

   Przy ocenianiu z przedmiotu nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.