• Przedmiotowe Zasady Oceniania

    • Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) zostały opracowane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, będących integralną częścią Statutu Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

     1. Podstawa prawna.

     · Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 22a ust. 2.

     · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.).

     1. Założenia ogólne Przedmiotowych Zasad Oceniania.

     1.   Przedmiotowe Zasady Oceniania określają:

     a)   wymagania edukacyjne z uwzględnieniem dwóch poziomów: podstawowego i ponadpodstawowego,

     b)   formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

     c)   szczegółowe zasady oceniania,

     2.   Ocenianie przedmiotowe ma na celu:

     a)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,

     b)   pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

     c)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

     d)   dostarczenie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, trudnościach, uzdolnieniach ucznia,

     e)   uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy i wdrażanie do samokontroli.

     3.   Ocenianie przedmiotowe pełni funkcję:

     a)   diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określania jego potrzeb indywidualnych),

     b)   klasyfikacyjną (różnicowanie i uporządkowanie uczniów zgodnie z pewną skalą i za pomocą umownego znaku).

     4.   Przedmiotem oceny jest:

     a)   zakres opanowania wiadomości,

     b)   rozumienie materiału naukowego,

     c)   umiejętność stosowania wiedzy,

     d)   umiejętność przekazywania wiedzy,

     e)   wykonanie zadania praktycznego,

     f)    poziom kompetencji społecznych.

     1. Obszary aktywności ucznia, które podlegać będą ocenie.

     1.   Wiedza:

     a)   znajomość pojęć, zasad, zagadnień i reguł dotyczących zagadnień zawodowych przewidzianych w programie nauczania,

     b)   zrozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych na lekcji i w trakcie nauki własnej,

     c)   uporządkowanie i streszczenie wiadomości, zilustrowanie i wyjaśnienie na odpowiednich przykładach.

     2.   Umiejętności:

     a)   posługiwanie się wiadomościami według podanych wzorów,

     b)   prawidłowa interpretacja i samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem,

     c)   prawidłowa analiza, wnioskowanie i dostrzeganie związków między teorią a praktyką i stosowanie w rozwiązaniu zadań,

     d)   formułowanie problemów, planu działania, przewidywanie i prezentowanie ich na własny sposób,

     e)   ocenianie, wartościowanie i wnioskowanie,

     f)    poprawne korzystanie z pomocy dydaktycznych (podręczniki, plansze, słowniki, rysunki, schematy),

     g)   wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

     3.   Postawy i kompetencje społeczne:

     a)   samodzielność i aktywność na lekcji,

     b)   pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem,

     c)   współpraca w zespole, komunikacja interpersonalna,

     d)   obecność i przygotowanie do lekcji, gotowość do podjęcia nauki lub pracy,

     e)   prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań,

     f)    samodzielność, zaangażowanie i dociekliwość poznawcza,

     g)   kształcenie kreatywnej postawy wobec problemu,

     h)   umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki/pracy, przyjmowania za nią odpowiedzialności,

     i)     dokładność, rzetelność, systematyczność, wiara we własne siły,

     j)    asertywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenie negocjacji.

     1. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.

     1.   Przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań.

     Poziom

     Kategoria

     Stopień wymagań

     wiadomości

     Zapamiętanie wiadomości

     Wymagania konieczne (K)

     Zrozumienie wiadomości

     Wymagania podstawowe (P)

     umiejętności

     Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

     Wymagania rozszerzające (R)

     Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

     Wymagania dopełniające (D)

     Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania wykraczające (W).

      

     2.   Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria:

     Stopień wymagań

     Zakres celów

     Konkretne określenia (czasowniki operacyjne)

     K

     Znajomość pojęć, terminów, faktów, prawd, zasad, reguł, treści naukowych, zasad działania.

     Elementarny poziom rozumienia tych wiadomości.

     Uczeń nie powinien ich mylić między sobą.

     Nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, wyliczyć, wskazać.

     P

     Uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego wnioskowania.

     Wyjaśnić, streścić, rozróżnić, zilustrować.

     R

     Opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów. Uczeń umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych.

     Rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, narysować, określić, skonstruować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić.

     D

     Opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy zjawisk. Uczeń umie formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania.

     Udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować.

      

     3.   Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się następujące stopnie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne obowiązujące przy ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej.

     Stopień wymagań

     Ocena

     Podstawowy

     Ponadpodstawowy

     Konieczne

     Podstawowe

     Rozszerzające

     Dopełniające

     -

     -

     -

     -

     niedostateczny (1)

     +

     -

     -

     -

     dopuszczający (2)

     +

     +

     -

     -

     dostateczny (3)

     +

     +

     +

     -

     dobry (4)

     +

     +

     +

     +

     bardzo dobry (5)

     Wymagania wykraczające

     celujący (6)

     1. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie.

     1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych (K), wykazuje brak zrozumienia i niewystarczające opanowanie wiedzy, w odpowiedziach popełnia bardzo liczne błędy, sposób odpowiadania nieprawidłowy lub w ogóle brak odpowiedzi.

     2.   Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne (K), które obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu, ucznia cechują braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w minimum programowym, bardzo słaba znajomość materiału, brak zrozumienia i niewystarczające opanowanie wiedzy, popełnia liczne błędy, odpowiedzi udziela jedynie przy pomocy pytań naprowadzających.

     3.   Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe (P), które obejmują wiadomości najważniejsze w edukacji, proste, łatwe do opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane w programie, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym podstawę programową, ucznia cechuje opanowanie podstawowego materiału programowego, zrozumienie większości materiału, opanowanie zasadniczych treści wiedzy, popełnia drobne błędy w treści i języku, udziela odpowiedzi częściowo błędnych.

     4.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające (R), które obejmują wiadomości i umiejętności mniej przystępne, bardziej złożone, o szerszym zakresie wiadomości, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej edukacji, umiejętności umożliwiające stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych według przykładów znanych z lekcji i podręcznika, ucznia cechuje opanowanie całego wymaganego materiału programowego, poprawne zrozumienie i dokładne opanowanie wiedzy, popełnia nieznaczne błędy językowe, odpowiada bez trudności.

     5.  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające (D), które obejmują pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, ucznia cechuje opanowanie wiedzy znacznie wykraczającej poza materiał programowy, poprawne zrozumienie i dokładne opanowanie wiedzy, nie popełnia błędów językowych, udziela odpowiedzi prawidłowych, rozumnych i pełnych.

     6.   Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające (W), samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania znacznie wykraczające poza program nauczania, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów wojewódzkich i krajowych.

     1. Szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego.

     1.   Każdy nauczyciel określa wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

     2.   Oceny wystawione przez nauczyciela przedmiotu są jawne.

     3.   Nie można stawiać więcej niż jedną ocenę za jeden sprawdzian, odpowiedź, bądź inną formę sprawdzania umiejętności i wiedzy.

     4.   Nie można odpytywać z materiału, który nie został omówiony przez nauczyciela, bądź nie był polecony do samodzielnego opracowania.

     5.   Minimalna ilość ocen cząstkowych, które są niezbędne do ustalenia oceny semestralnej lub rocznej jest równa tygodniowej liczbie godzin z przedmiotu + 1.

     6.   Nie zadaje się prac domowych na okres dłuższych przerw w nauce, zwalnia się uczniów z odpytywania i sprawdzianów pisemnych w dniach następujących po przerwach po 1 listopada, 11 listopada, 3 maja, po przerwach świątecznych i feriach zimowych.

     7.   Ocenę roczną wystawia się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu całego roku.

     8.   Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

     9.   W klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym nauczyciele stosują średnią ważoną.

     10.    Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, a znak „–” zmniejsza wartość oceny o 0,25.

     11.    Średnią ważoną zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku a ocenę podwyższamy, gdy wynik po przecinku wynosi 0,55.

     12.    Oceny wystawiane na podstawie średniej ważonej przedstawia poniższa tabela:

     Ocena

     Zakres wartości

     celujący

     5,55 – 6,00

     bardzo dobry

     4,55 – 5,54

     dobry

     3,55 – 4,54

     dostateczny

     2,55 – 3,54

     dopuszczający

     1,55 – 2,54

     niedostateczny

     0 – 1,54

     13.  Udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z przedmiotów ekonomicznych mogą spowodować podwyższenie oceny rocznej. Za udział w etapie szkolnym i zakwalifikowanie się do etapu międzyszkolnego uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „5” z przedmiotu. Za udział w etapie międzyszkolnym uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „6” oraz podwyższenie oceny końcowej o jeden stopień. Za udział w etapie centralnym uczeń otrzymuje ocenę końcową celujący. Podwyższanie oraz otrzymywanie ocen z konkursów i olimpiad jest możliwe gdy tematyka jest zbieżna z nauczanymi na przedmiocie treściami.

     14.  Ocenę końcową wystawia się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w ciągu roku. W klasie programowo najwyższej, ocena końcowa jest oceną ostateczną (nie jest średnią z kilku lat).

     15.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu – zawarte są w Statucie Technikum Nr 1.

     16.    Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali ocen:

     Zapis literowy

     Zapis cyfrowy

     celujący

     6

     bardzo dobry

     5

     dobry

     4

     dostateczny

     3

     dopuszczający

     2

     niedostateczny

     1

      

     Dopuszcza się stosowanie zapisów np. „+ 4” lub „– 4” do ocen cząstkowych ( 5, 4, 3, 2 ) oraz zapisu „+ 1” i „– 6”.

     17.    Oceny śródroczne i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej wagi ocen:

     Formy pracy

     Waga

     Sprawdzian z całego działu

     3

     Kartkówka z określonego zakresu tematycznego

     2

     Kartkówka z 3 ostatnich lekcji

     1

     Odpowiedź  ustna

     1

     Prezentacje, referaty wygłoszone osobiście

     1

     Prezentacje, referaty pisemne

     1

     Konkurs przedmiotowy etap szkolny i okręgowy

     2

     Konkurs przedmiotowy finał, tytuł laureata

     3

     1. Zasady sprawdzania wiadomości, osiągnięć i postępów uczniów.

     1.   Nauczyciele stosują różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

     a)   formy ustne (odpowiedzi – dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, referat),

     b)   formy pisemne (sprawdzian, kartkówka, zadanie domowe),

     c)   zadania praktyczne,

     d)   przygotowanie ucznia do lekcji (zeszyt, podręcznik, strój, teksty źródłowe, itp.),

     e)   aktywność na zajęciach.

     2.   Ustne sprawdzanie wiadomości obejmuje:

     a)   materiał bieżący z zakresu 3 ostatnich tematów; zapis ten nie dotyczy ucznia z dużą liczbą opuszczonych godzin z danego przedmiotu (bez względu na przyczynę absencji) – nauczyciel ma prawo sprawdzić wiadomości ucznia z większej partii materiału;

     b) materiał powtórzeniowy, którego zakres został ustalony wcześniej przez nauczyciela.

     3.  Pisemne sprawdzanie wiadomości w formie sprawdzianu, odbywa się wg następujących zasad:

     a)   obejmuje większą partię materiału (maksymalnie z ostatnich dwóch miesięcy) lub zakres wiedzy i umiejętności koniecznych w całym cyklu kształcenia,

     b)   czas trwania sprawdzianu do 1 godz. lekcyjnej,

     c) zakres materiału oraz termin sprawdzianu uczeń zna z wyprzedzeniem tygodniowym,

     d) procentowa skala przy ustalaniu oceny ze sprawdzianu, stosowana do przeliczania ilości punktów na stopień

     Oceny

     Procentowy

     udział punktów

     niedostateczny

     0 – 29 %

     dopuszczający

     30 – 49 %

     dostateczny

     50 – 69 %

     dobry

     70 – 85 %

     bardzo dobry

     86 – 95 %

     celujący

     96 – 100 %

     4. Pisemne sprawdzanie wiadomości w formie kartkówki, odbywa się wg następujących zasad:

     a)   kartkówka obejmuje materiał nie większy niż z 3 ostatnich lekcji,

     b)   uczeń nie musi być wcześniej o niej poinformowany,

     c)   kartkówka trwa nie dłużej niż 15 minut,

     d)   w przypadku ucznia z dużą liczbą opuszczonych godzin z danego przedmiotu (bez względu na przyczynę absencji) kartkówka może obejmować wiadomości z partii materiału większej niż 3 lekcje.

     e)   procentowa skala przy ustalaniu oceny z kartkówki, stosowana do przeliczania ilości punktów na stopień

     Oceny

     Procentowy

     udział punktów

     niedostateczny

     0 – 29 %

     dopuszczający

     30 – 49 %

     dostateczny

     50 – 69 %

     dobry

     70 – 89 %

     bardzo dobry

     90 – 100 %

      

     5.   Wszystkie sprawdziany pisemne są dla ucznia obowiązkowe.

     6.   Dla każdego sprawdzianu ustala się jeden termin poprawkowy.

     7.  Uczeń, który nie przystąpił do zapowiedzianej pracy pisemnej w pierwszym terminie jest zobowiązany do jej napisania w terminie ustalonym jako poprawkowy i ostateczny. Uzyskana ocena jest oceną ostateczną.

     8.  Odmowa ucznia w uczestniczeniu w którejś z form sprawdzania wiadomości i umiejętności, równoznaczna jest z otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej z tej formy.

     9. Przy klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej oraz poprawie form pracy nauczyciel bierze pod uwagę ocenę poprawioną.