• Religia

  • Przedmiotowy system oceniania z religii

    

   Zasady oceniania ucznia zawarte są w statucie Technikum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego

    

   I. Ustalanie ocen półrocznych i rocznych.

    

   1. Ocena półroczna lub roczna może być ustalona na podstawie przynajmniej trzech ocen cząstkowych (przy dwóch godzinach w tygodniu).
   2. Decydującą rolę w ustalaniu oceny rocznej i półrocznej odgrywać będą sprawdziany oraz aktywna postawa ucznia podczas lekcji religii.
   3. Ocenę niedostateczną cząstkową oraz na I półrocze uczeń ma prawo poprawić wg zasad obowiązujących w PSO.

   II. Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu osiągnięć ucznia z religii następować będzie przez:

   1. Sprawdziany - wg potrzeb
   2. Kartkówki - wg potrzeb
   3. Prace domowe np.: lektury Ewangelii, żywotów świętych, dokumentów soborowych, prezentacji projektów.
   4. Odpowiedzi ustne.
   5. Pracę ucznia na lekcji (indywidualna, w grupie )
   6. Na religii ocenianiu będzie podlegało nie tylko sprawdzanie wiadomości, lecz także postawa, kształtowanie cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, kultury osobistej, a szczególnie zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
   7. Udział w rekolekcjach.
   8. Prowadzenie zeszytu.
   9. Indywidualne osiągnięcia ucznia.

   III. Szczegółowe zasady bieżącego oceniania:

   1. Sprawdziany służą sprawdzaniu wiadomości i umiejętności po omówieniu partii materiału i trwają do 45 min.
   2. Kartkówki służą bieżącemu sprawdzaniu wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, czas ich trwania nie może przekraczać 20 min.
   3. Sprawdziany są zapowiedziane, a termin ich przeprowadzania jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie są zapowiedziane.
   4. Kryteria oceniania poprawianej pracy są takie same jak pierwotnej.
   5. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia sprawdzianów w trybie, który wyznacza statut. Uczniowie (oraz zainteresowani rodzice) mają prawo do wglądu w pisemne prace kontrolne. Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac kontrolnych, jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez absencję, ucieczki z lekcji itp.
   6. Prace domowe są obowiązkowe.
   7. Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji dwa razy w półroczu z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów.
   8. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z trzech ostatnich lekcji.
   9. Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia jest systematyczne, wynika z realizowania programu nauczania i jest dokumentowane wpisami do dziennika.

   IV. Kryteria ocen z religii:

   CELUJĄCA

   • uczeń spełnia określone wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej,
   •  wykazuje się posiadaniem wiadomości wykraczającymi poza program religii własnego poziomu nauczania,
   • angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, pomoce katechetyczne, uczestniczy w olimpiadach i konkursach wiedzy religijnej,
   • jego pilność i systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
   • poznane prawdy wiary stosuje w życiu,
   • posiada inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę celującą.
    BARDZO DOBRA
   • uczeń opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności, określony poziomem nauczania religii,
   • wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,
   • aktywnie uczestniczy w lekcjach religii,
   • jego stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
   • wykazuje inne osiągnięcia indywidualne zasługujące na ocenę bardzo dobrą.
    DOBRA
   • uczeń opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym,
   • uzyskuje postępy podczas prowadzonych zajęć,
   • w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe,
   • podczas lekcji posiada określone pomoce,
   • jest zainteresowany przedmiotem,
   • postawa ucznia nie budzi wątpliwości,

   DOSTATECZNA

   • uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości,
   • wykazuje dostateczną znajomość pacierza oraz prawd katechizmowych,
   • w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych,
   • ma poprawny stosunek do religii.
    DOPUSZCZAJĄCA
   • uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne,
   • w zeszycie ucznia występują braki w notatkach i pracach domowych w stopniu powyżej 50%,
   • posiada problemy ze znajomością pacierza i podstawowymi prawdami katechizmowymi,
   • biernie zaznacza swój udział w katechezie.

   OCENA NIEDOSTATECZNA

   • uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych,
   • uczeń nie prowadził zeszytu,
   • nie wykazuje się znajomością podstawowych modlitw,
   • wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych oraz przedmiotu,
   • dobrowolnie opuszcza lekcje religii,
   • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazują na ocenę niedostateczną.

   V. Przepisy końcowe:

   1. Katecheci informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia.
   2. Sposoby informowania o ocenie zawarte są w PSO.
   3. Nauczanie religii mieści się w zakresie ogólnych zadań szkoły, zmierzającej do kształtowania człowieka w jego podstawowych wymiarach i jest ciągle konsultowane z odpowiednimi władzami kościelnymi i świeckimi.