• Przedmiotowe Zasady Oceniania.

    • ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

     im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     w BRZOZOWIE

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Przedmiotowe zasady oceniania

     z historii.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWE ZASADY

     OCENIANIA

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej.
     2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawarte w Statucie Technikum Nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.
     3. Marek Jekel. Poznać przeszłośd Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
     4. Robert Śniegocki. Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla zakresu rozszerzonego Liceum ogólnokształcącego i technikum.
     5. Jarosław Bonecki.    Historia. Zakres podstawowy. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).
     6. Jarosław Bonecki.    Historia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum).

      

     II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

      

     Forma pisemna:

     • sprawdziany i testy różnego typu
     • kartkówki
     • praca domowa
     • wypracowanie na podany temat
     • twórczość własna (projekty, prezentacje)

      

     przez sprawdzian rozumie się dłuższą, przekrojową formę kontroli osiągnięć ucznia,

     obejmującą czas całej godz. lekcyjnej i sprawdzającą opanowanie przez ucznia większej partii materiału (kilku lub kil­ku­­­nastu jednostek lekcyjnych)

      

     przez kartkówkę rozumie się krótką formę kontroli osiągnięć obejmującą materiał

     maksimum 3 ostatnich lekcji i trwającą nie dłużej niż 15 minut..

      

      

      

     Forma ustna:

     • odpowiedź ustna
     • aktywność ucznia na lekcji.

      

      

      

     III. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

      

     1. Uczeń ma prawo do systematycznej kontroli i oceny swoich osiągnięć
      w różnych formach pisemnych i ustnych.
     2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
     3. Podczas pierwszej lekcji roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów
      z zasadami oceniania z historii oraz wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu nauczania.
     4. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności.
     5. Przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym stosuje się skalę ocen: 6, 5, 4, 3, 2, 1 oraz pomocniczo w bieżącym ocenianiu plusy i minusy.
     6. Wszystkie prace pisemne są sprawdzane według skali punktowej, a punkty przeliczane na oceny zgodnie z poniższymi skalami procentowymi:
     • ustalanie ocen z prac pisemnych (poza kartkówką):

     celujący

     96 – 100%

     bardzo dobry

     86 – 95%

     dobry

     71 – 85%

     dostateczny

     50 – 70%

     dopuszczający

     30 – 49%

     niedostateczny

       0 – 29%

      

     • ustalanie ocen z kartkówki:

     bardzo dobry

     90 – 100%

     dobry

     71 – 89%

     dostateczny

     50 – 70%

     dopuszczający

     30 – 49 %

     niedostateczny

       0 – 29%

      

     1. Dodatkowym sposobem oceniania może być wprowadzenie plusów (jako forma odnotowywania aktywności uczniów na lekcji, pożądanych postaw
      i zachowań) oraz minusów (stosowane np. w przypadku odmowy wykonania zadania, polecenia, braku podręcznika). W momencie gdy uczeń otrzyma trzy plusy równoważy się to z otrzymaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej
      z aktywności, natomiast trzy minusy są równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z aktywności.
     2. Za udział w olimpiadach z historii  uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za zwycięstwo w etapie szkolnym lub celującą za udział
      w dalszych etapach.
     3. Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i rocznej jest uzyskanie co najmniej 3 ocen cząstkowych z różnych rodzajów aktywności (np. sprawdzian pisemny, kartkówka, wypowiedź ustna, zadanie domowe). Ilość ocen uzależniona jest od liczby godzin  tygodniowo z przedmiotu.
     4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
     5. W klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym z historii stosuje się średnią ważoną. Przyjmuje się następujące wagi ocen:
     • sprawdziany i testy – waga 3
     • odpowiedź ustna, kartkówka, udział w konkursach
      i olimpiadach – waga 2
     • aktywność, zadanie domowe, wypracowanie – waga 1

     Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, a znak „–” zmniejsza wartość oceny o 0,25.

     1. Oceny wystawiane na podstawie średniej ważonej przedstawia poniższa tabela:

     Ocena

     Zakres wartości

     celujący

     5,55 – 6,00

     bardzo dobry

     4,55 – 5,54

     dobry

     3,55 – 4,54

     dostateczny

     2,55 – 3,54

     dopuszczający

     1,55 – 2,54

     niedostateczny

     0 – 1,54

     13. Nauczyciel wystawia ocenę roczną na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych z całego roku szkolnego.

      

     IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

      

     1. Nauczyciel ma obowiązek oddać poprawione prace pisemne w terminie dwóch tygodni (w przypadkach losowych termin może ulec przesunięciu).
     2. Uczniowie otrzymują poprawione prace pisemne do wglądu na lekcji
      i wówczas mogą wyjaśnić wątpliwości dotyczące oceny.
     3. Ocenę niedostateczną z prac pisemnych uczeń może poprawić raz, w terminie ustalonym jako poprawkowy i ostateczny (nie później niż do dwóch tygodni od terminu oddania prac do wglądu).
     4. Na prośbę ucznia nauczyciel ustala termin i sposób poprawy pozostałych ocen
      z prac pisemnych.
     5. O terminie i sposobie poprawy oceny z odpowiedzi ustnej decyduje nauczyciel.
     6. Poprawiona ocena jest odrębną oceną o tej samej wadze co ocena poprawiana.
     7. W przypadku gdy uczeń nie uzyska ocen wyższych z dwóch kolejnych popraw, traci możliwość poprawiania ocen.

      

      V. Inne ustalenia

      
     1. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela. Mogą być udo­stępniane zainteresowanym rodzicom podczas zebrań rodziców oraz w trakcie kontaktów indywidualnych.
     2. Uczeń jest na bieżąco informowany o uzyskanych ocenach.
     3. Sprawdziany i testy obejmujące większą partię materiału są zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (zapis w dzienniku) i są obowiązkowe dla każdego ucznia.
     4. Uczeń, który z powodu nieobecności nie przystąpił do zapowiedzianej pracy pisemnej w pierwszym terminie jest zobowiązany do jej napisania w terminie ustalonym jako poprawkowy i ostateczny (nie później niż do dwóch tygodni). Uzyskana ocena jest oceną ostateczną.
     5. W przypadku nieobecności ucznia (dłuższej, ciągłej, trwającej minimum tydzień, usprawiedliwionej) terminy prac pisemnych (pierwszy i na prośbę ucznia - poprawkowy) ustalane są indywidualnie dla takiego ucznia.
     6. Kartkówki mogą być przeprowadzane bez uprze­dze­­nia.
     7. W danym semestrze uczeń może być jeden raz nieprzygotowany do lekcji bez ponoszenia konsekwencji. Fakt ten uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy ono zapowiedzianych prac pisemnych. Nauczyciel odnotowuje datę takiego nieprzygotowania w dzienniku. W pozostałych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
     8. Uczeń, którego nieobecność w szkole trwała minimum tydzień jest zobowiązany uzupełnić zaległy materiał w przeciągu jednego tygodnia. Nieprzygotowanie do lekcji wynikające z dłuższej nieobecności uczeń musi zgłosić nauczy­cielowi na początku lekcji. 

      

     VI. TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z HISTORII – reguluje Statut Szkoły.

      

     Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian w przedmiotowych zasadach oceniania.