• Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach geografii
     w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

      

     PODSTAWA PRAWNA

              Przedmiotowe zasady oceniania został opracowany na podstawie dokumentów:

     1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) - z późniejszymi zmianami.

      

     2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
     w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) - z późniejszymi zmianami.

      

     3.      Podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej – zakres podstawowy i rozszerzony.

      

     4.      Podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej– zakres podstawowy i rozszerzony.

      

     5.      Podstawy programowej dla szkoły branżowej pierwszego stopnia.

      

     6.      Programu nauczania „Oblicza geografii” Wydawnictwa Nowa Era.

      

     7.      Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie.

      

      

     CELE OCENIANIA

     1.      Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą geograficzną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych.

     2.      Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych.

     3.      Kształtowanie postaw ucznia.

     4.      Kształtowanie umiejętności logicznego samodzielnego myślenia.

     5.      Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc w wyborze formy wyrównania braków lub pokonaniu trudności.

      

     METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

     1.      Odpowiedzi ustne:

     ·         przynajmniej raz w semestrze, pod względem rzeczowości, stosowania języka geograficznego, umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi.

     Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych- z całego działu.

      

     2.      Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie (jeden tydzień).

      

     3.      Sprawdziany pisemne całogodzinne (przynajmniej jeden w ciągu semestru) przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu i zapowiadane są tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac i tylko 1 raz. Otrzymane oceny są wpisywane do dziennika. Ocena niedostateczna z poprawy może być wpisana do dziennika, nie jest ona jednak brana pod uwagę podczas klasyfikacji, jest jedynie informacją dla nauczyciela, że uczeń podchodził do poprawy pracy. Wszystkie prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) mogą je zobaczyć i otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.

      

     4.      Prace domowe obowiązkowe i dla chętnych.

      

     5.      Systematyczna obserwacja zachowania uczniów, w tym aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca  w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.

      

     6.      Uczeń może otrzymywać za udział w lekcjach plusy i minusy. Gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocenę bardzo dobrą,  jeśli uzyska trzy minusy - otrzymuje ocenę niedostateczną.

      

     7.      W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

      

     W przypadku sprawdzianów pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

     100%–86% – ocena bardzo dobra;

     85%–70% – ocena dobra;

     69%–50% – ocena dostateczna;

     49%–30% – ocena dopuszczająca;

     29%–0% – ocena niedostateczna.

     8.      Punktom odpowiadają poszczególne wagi, mające na celu uwzględnienie stopnia ważności poszczególnych zadań:

     a)      odpowiedzi ustne – waga 1;

     b)      odpowiedzi pisemne (kartkówki) – waga 2;

     c)      zadania domowe, prowadzenie zeszytu – waga 1;

     d)     sprawdziany – waga 3,

     e)      aktywność na lekcjach – waga  1;

     f)       praca w grupach – waga 1;

     g)      prace dodatkowe (referaty, projekty) – waga  1.

     Przy obliczaniu średniej ważonej znak „+” zwiększa wartość oceny o 0,5, znak „–” zmniejsza wartość oceny o 0,25. Średnią ważoną zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku. Ocenę podwyższamy, gdy wynik po przecinku wynosi 0,55.

     9.      Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, wykresy. Przy ocenianiu uwzględnia się:

     ·        wkład włożonej pracy,

     ·        twórczość pracy,

     ·        estetykę wykonania.

      

     10.                       Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, ćwiczeń i prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

      

     Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
      

      

     SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

     Przy każdej ocenie w dzienniku lekcyjnym jest wpis określający rodzaj aktywności ucznia, zakres materiału i forma sprawdzianu np. na górze w dzienniku za co stawiana jest ocena. Przy każdej pracy sprawdzającej stopień opanowania większej partii materiału (klasówka), nauczyciel wskazuje ustnie uczniom ich osiągnięcia i braki.

     SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW

     Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO, który jest do wglądu u nauczyciela, a także na stronie internetowej szkoły.
     Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

      

     SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

     Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu.  O ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań
     z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WSO.

      ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ZA I PÓŁROCZE I KOŃCOWEJ.

     Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów (prac klasowych), w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są ocenami wspomagającymi. Ocena roczna jest średnią wagową z ocen semestralnych.

     SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I PODNOSZENIA OSIĄGNIĘĆ.

     1.     Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku w przypadku oceny  niedostatecznej.

     2.     Może być zwolniony z pracy klasowej, z kartkówki lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych.

     3.     Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu.

     4.     Pomoc koleżeńska.
      

      

     EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

     Ewaluacja PSO dokonywana jest na podstawie określonych źródeł informacji:

     ·         ankiety do ucznia,

     ·         analizy dokumentu (dziennika lekcyjnego),

     ·         rozmowy z reprezentatywną grupą uczniów (o różnym poziomie).

      

     OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z GEOGRAFII
      

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania, a ponadto spełnia jeden z warunków:

     ·         twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,

     ·         uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

     ·         pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania,

     ·         bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania oraz:

     ·         samodzielnie rozwiązuje zadania,

     ·         wykazuje się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania  w zadaniach,

     ·         posługuje się poprawnym językiem,

     ·         samodzielnie zdobywa wiedzę,

     ·         przeprowadza rozmaite rozumowania dedukcyjne.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także:

     ·         samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,

     ·         wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów,

     ·         posługuje się językiem, który może zawierać jedynie nieliczne błędy
     i potknięcia,

     ·         przeprowadza proste rozumowania dedukcyjne.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
     i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz:

     ·         wykonuje proste obliczenia i przekształcenia,

     ·         stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń
     i zadań,

     ·         wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych pojęć i twierdzeń oraz algorytmów.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
     i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że:

     ·         nie popełnia rażących błędów w rachunkach,

     ·         samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia
     i zadania  o niewielkim stopniu trudności,

     ·         wykazuje się znajomością najprostszych pojęć oraz algorytmów,

     ·         operuje najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi  i zbudowanymi z nich wyrażeniami).

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości  i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz:

     ·         popełnia rażące błędy w rachunkach,

     ·         nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń,

     ·         nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań,

     ·         nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.